Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o bibliotekach 20 2 x x zarząd powiatu zawieranie porozumień w sprawie wykonywania przez powiatową bibliotekę publiczną zadań wojewódzkiej biblioteki publicznej własne  
2 Ustawa o bibliotekach 20a 2 x x zarząd powiatu zawieranie porozumień w sprawie wykonywania przez gminną bibliotekę publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej własne  
3 Ustawa o drogach publicznych 7 2 x x zarząd powiatu opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych własne  
4 Ustawa o drogach publicznych 19 2 3 x zarząd powiatu kompetencje zarządcy drogi własne  
5 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 13 zarząd powiatu przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg własne  
6 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 6 zarząd powiatu przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju własne  
7 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 9 zarząd powiatu prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom własne  
8 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 10 zarząd powiatu przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego własne  
9 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 11 zarząd powiatu wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających własne  
10 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 12 zarząd powiatu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników własne  
11 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 16 zarząd powiatu utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów własne  
12 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 17 zarząd powiatu nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości własne  
13 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 18 zarząd powiatu nabywanie nieruchomości innych niż pod pasy drogowe dróg publicznych, na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa własne  
14 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 1 zarząd powiatu opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego własne  
15 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 2 zarząd powiatu opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich własne  
16 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 3 zarząd powiatu pełnienie funkcji inwestora własne  
17 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 4 zarząd powiatu utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego udostępnionego nieodpłatnie gminie na jej wniosek, w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych własne  
18 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 5 zarząd powiatu realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu własne  
19 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 7 zarząd powiatu koordynacja robót w pasie drogowym własne  
20 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 8 zarząd powiatu wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych własne  
21 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 9a zarząd powiatu sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad własne  
22 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 14 zarząd powiatu wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia własne  
23 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 15 zarząd powiatu dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego własne  
 24 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 10a zarząd powiatu

badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego

własne  
 25 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 20 zarząd powiatu zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej własne  
26 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 19 zarząd powiatu zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat własne  
27 Ustawa o drogach publicznych 21 1a x x zarząd powiatu zarządca drogi może upoważnić pracowników starostwa albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych własne  
28 Ustawa o drogach publicznych 25 1 x x zarząd powiatu budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli droga powiatowa jest drogą wyższej kategorii własne  
29 Ustawa o drogach publicznych 25 2 x x zarząd powiatu ponoszenie kosztów budowy lub przebudowy skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli z inicjatywą wystapił powiat własne  
30 Ustawa o drogach publicznych 25 4 x x zarząd powiatu ponoszenie kosztów budowy lub przbudowy skrzyżowania autostrady lub drogi ekspresowej z drogą powiatową, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli powiat wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania własne  
31 Ustawa o drogach publicznych 26 x x x zarząd powiatu budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona budowli brzegowych przepraw promowych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej wraz z urządzeniami i instalacjami oraz jednostkami przeprawowymi (promami) własne  
32 Ustawa o drogach publicznych 29 2 x x zarząd powiatu przebudowa zjazdów w przypadku, budowy lub przebudowy drogi powiatowej własne  
33 Ustawa o drogach publicznych 29 1 x x zarząd powiatu wydawanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjadu z drogi powiatowej własne  
 34 Ustawa o drogach publicznych 29a 1 x 1 zarząd powiatu wymierzanie w drodze decyzji administracyjnej, kary pieniężnej za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi,   własne  
 35 Ustawa o drogach publicznych 29a 1 x 2 zarząd powiatu wymierzenie w drodze decyzji administracyjnej kary pieniężnej za wybudowanie lub przebudowę zjazdu o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu własne  
36 Ustawa o drogach publicznych 32 1 x x zarząd powiatu w przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej przecięcia się z inną drogą transportu lądowego - z wyjątkiem skrzyżowania z linią kolejową w poziomie szyn, wodnego, korytarzem powietrznym w strefie lotniska lub urządzeniem typu liniowego (w szczególności linią energetyczną lub telekomunikacyjną, rurociągiem, taśmociągiem) powoduje naruszenie tych obiektów lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub dokonanie zmiany należy co do zasady do zarządcy drogi własne  
37 Ustawa o drogach publicznych 35 1 x x zarząd powiatu sporządzenie i okresowa weryfikacja planów rozwoju sieci drogowej i przekazywanie jej, niezwłocznie po sporzadzeniu, organom właściwym w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego własne  
38 Ustawa o drogach publicznych 36 x x x zarząd powiatu w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu orzekanie, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego własne  
39 Ustawa o drogach publicznych 38 2 x x zarząd powiatu wyrażenie zgody na przebudowę lub remont w pasie drogowym obiektu budowlanego i urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi własne  
40 Ustawa o drogach publicznych 39 3 x x zarząd powiatu wydawananie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego własne  
 41 Ustawa o drogach publicznych  39 6 x x zarząd powiatu obowiązek likalizacji kanału technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drogi własne  
42 Ustawa o drogach publicznych 40 3 x x zarząd powiatu pobieranie opłat za zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej własne  
43 Ustawa o drogach publicznych 40 11 x x zarząd powiatu ustalenie opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej własne  
44 Ustawa o drogach publicznych 40 12 x x zarząd powiatu wymierzenie kary administracyjnej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej bez zezwolenia własne  
45 Ustawa o drogach publicznych 40 1 x x zarząd powiatu wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg własne  
46 Ustawa o drogach publicznych 40 14a x x zarząd powiatu określenie warunków zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej, w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym, warunków przywrócenia stanu poprzedniego oraz ustalenie wysokosci opłaty własne  
 47 Ustawa o drogach publicznych 40 14b x x zarząd powiatu wymierzenie kary pieniężnej za wejście w pas drogowy w zwiazku z koniecznością usunięcia awarii bez zawiadomienia zarządcy drogi , przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa własne  
 48 Ustawa o drogach publicznych 42 2 x x zarząd powiatu wyrażanie zgody na umieszczanie urządzenia linowego w odległości mniejszej niż przewidywana w ustawie minimalna odległość od granicy pasa  własne  
 49 Ustawa o drogach publicznych 42 3 x 1 zarząd powiatu wyrażanie zgody na umieszczenie urządzenia linowego na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi na warunkach przez niego określonych własne  
 50 Ustawa o drogach publicznych 42 3 x 2 zarząd powiatu

wyrażanie zgody na umieszczanie urządzenia linowego na terenach górskich, zalesionych i w parkach narodowych na warunkach przez niego okreslonych

własne  
 51 Ustawa o drogach publicznych 43 2 x x zarząd powiatu

wyrażanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze powiatowej w szczególnych przypadkach w odległości mniejszej niż 8m (teren zabudowany) i 20m (teren niezabudowany)

własne  
 52 Ustawa o drogach publicznych 13d 10 x x zarząd dróg/zarząd powiatu pobieranie opłat za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele    
53 Ustawa o drogach publicznych 13e 10 x x zarząd dróg/zarząd powiatu pobieranie opłaty za skorzystanie z przeprawy promowej własne  
54 Ustawa o drogach publicznych 20b1 1 x x zarząd powiatu instalacja w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących własne  
55 Ustawa o drogach publicznych 20f x x 1 zarząd powiatu obowiązek uwzględniania uchwał rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych; o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego własne  
56 Ustawa o drogach publicznych 20f x x 2 zarząd powiatu obowiązek udostępnienia nieodpłatnie gminie na jej wniosek części pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych własne  
 57 Ustawa o działalności leczniczej 75 2 x x zarząd powiatu dokonuje przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej mających różne podmioty tworzące będące jednostkami samorządu terytorialnego w jedną spółkę    
58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 1 zarząd powiatu zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie realizacji zadań publicznych    
59 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 6 zarząd powiatu zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie    
60 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 7 zarząd powiatu zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju    
 61 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 6 x x zarząd powiatu tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych ktorych celem jest dzialanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów z art 3 ust. 3 ustawy   

po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

62 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 15 2a x x zarząd powiatu powołanie komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w konkursie na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy    
63 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 11 i n. x x x zarząd powiatu przeprowadzanie otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy    
64 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19a 1 x pkt 1-2 zarząd powiatu zlecanie zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert gdy wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł a zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni    
65 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19c 2 x x zarząd powiatu ocena wniosku w ramach inicjatywy lokalnej    
66 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19d x x x zarząd powiatu zawarcie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej    
 67 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19g x x x zarząd powiatu  opracowanie wspólnie z wnioskodawcą  dokumentów niezbędnvch do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys.    
68 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 41e 1   x zarząd powiatu utworzenie powiatowej rady działalności pożytku publicznego    
69 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5a 3 x x zarząd powiatu do dnia 30 kwietnia każdego roku, przedkładanie radzie powiatu sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni    
70 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 11 1 x x zarząd powiatu organ reprezentujący powiat w sprawach gospodarowania nieruchomościami własne  
71 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 13 2a x x zarząd powiatu dokonywanie darowizny nieruchomosci stanowiacej własność powiatu własne za zgodą rady pwoaitu
72 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 35 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę własne  
73 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 38 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargu na zbycie nieruchomości własne  
74 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 45 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu oddawanie nieruchomości w trwały zarząd własne  
75 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 46 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu własne  
76 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 48 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi własne  
77 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 56 X X X zarząd powiatu przy tworzeniu lub powoływaniu powiatowych osób prawnych lub powiatowych ednostek organizacyjnych, wyposażenie tych osób lub jednostek w nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości. własne  
78 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomosci powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, wyznaczenie terminu dodatkowgo w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej własne  
79 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomosci powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalenie dodatkowej opłaty rocznej własne  
80 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości własne na podstawie uchwały rady powiatu
81 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości własne  
82 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2c x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zlecone za zgodą rady powiatu
83 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 73 3 x x zarząd powiatu w przypadku nieruchomości powiatu udzielenie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego własne  
84 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 77 1 x x zarząd powiatu w przypadku nieruchomości powiatu aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego własne  
85 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 84 3     zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu własne za zgodą rady powiatu
86 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 85 x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu pozbawienie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu własne  
87 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 87 3 x x zarząd powiatu w przypadku nieruchomości powiatu aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd własne  
88 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 98 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu składanie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej praw powiatu do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych własne  
 89 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 106 1a x x zarząd powiatu wypłata odszkodowania za działki gruntu, wydzielone pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, a także za urządzenia, których właściciele lub użytkownicy wieczyści nie mogli odłączyć od gruntu, oraz za drzewa i krzewy gmina    
90 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 123 1 x x zarząd powiatu złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej po zakończeniu postępowania wywłaszczeniowego, jeżeli wywłaszczenie nastąpiło na rzecz powiatu    
91 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu gospodarowanie pwoiatowym zasobem nieruchomości własne  
92 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości własne  
93 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych zapewnianie wyceny tych nieruchomości własne  
94 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych porządzanie planu wykorzystania zasobu własne  
95 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własne  
96 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu prowadzenie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnianych z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności własne  
97 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych współpraca z innymi organami, które gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z jednostkami samorządu terytorialnego własne  
98 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych nabywanie lub zbywanie, nieruchomości wchodzących w skład zasobu własne  
99 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie ieruchomości wchodzących w skład zasobu, własne  
100 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu "w odniesieniu do nieruchomości powiatu podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. " własne  
101 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości powiatowych oraz o wpis w księdze wieczystej własne  
102 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu przygotowanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych dla nieruchomosci powiatowych własne  
103 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu wyposażenie nieruchomosci w niezbędne urządzania infrastruktury technicznej własne  
104 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68a 1 x x zarząd powiatu udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości powiatu, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego. własne za zgodą rady powiatu
 105 Ustawa o muzeach 26 2 x x zarząd powiatu prawo pierwszeństwa nabycia muzealiów    
 106   87 1 x x zarząd powiatu sporządza na okres 4 lat powiatowy program opieki nad zabytkami własne  
107 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 87 5 x x zarząd powiatu sporządzanie, co 2 lata, sprawozdania z realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz jego przekazanie radzie powiatu własne  
 108 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 12 16 x x zarząd powiatu wystepuje z wnioskiem o umorzenie całości lub części należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania, kultury, kultu religijnego oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej, jeżeli inwestycja ta służy zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności, oraz dotyczącej powiększenia lub założenia cmentarza, jeżeli obszar gruntu podlegający wyłączeniu nie przekracza 1 ha i nie ma możliwości zrealizowania inwestycji na gruncie nieobjętym ochroną.    
 109 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 12 17 x x zarząd powiatu wystepuje w wnioskiem o umorzenie całości lub część należności i opłat rocznych w odniesieniu do gruntów rolnych w przypadku inwestycji zmierzającej do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 6 ustawy  o gospodarce nieruchomościami  przeznaczonej na cele inne niż określone w art 12 ust. 16 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, jeżeli obszar gruntu podlegający wyłączeniu nie przekracza 1 ha i nie ma możliwości zrealizowania inwestycji na gruncie nieobjętym ochroną.    
110 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 6 zarząd powiatu uzgodnienie projektu planu miejscowego zakresie odpowiednich zadań samorządowych własne  
111 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 41 1 x 6 zarząd powiatu opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa własne  
 112 Ustawa o pomocy społecznej 112 7 x x zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej   po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie lub kierownika ośrodka pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu
 113 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 1 x 2 zarząd powiatu wydaje decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w przypadku nieruchomości stanowiących własność powiatu    
 114 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 7 x 2 zarząd powiatu może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w odniesieniu do nieruchomości powiatu    na podstawie uchwały rady powiatu
 115 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 11 x x zarząd powiaty może udzielić wyższej niż przewidziana w przepisach prawa bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w odniesieniu do nieruchomości powiatu   na podstawie uchwały rady powiatu
116 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35c 1 x x zarząd powiatu przedstawianie Prezesowi Zarządu PFRON sprawozdania rzeczowo finansowe o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków własne  
117 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 5 zarząd powiatu zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu własne  
118 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 3 zarząd powiatu gospodarowanie mieniem powiatu własne  
119 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 4 zarząd powiatu wykonywanie budżetu powiatu własne  
120 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 1 zarząd powiatu przygotowywanie projektów uchwał rady własne/zlecone  
121 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 2 zarząd powiatu wykonywanie uchwał rady własne/zlecone  
122 Ustawa o samorządzie powiatowym 36 1 x x zarząd powiatu przyjęcie regulaminów organizacyjnych powiatowych jednostek organizacyjnych własne  
123 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 1 zarząd powiatu zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu własne  
124 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 2 zarząd powiatu emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu własne  
125 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 3 zarząd powiatu dokonywania wydatków budżetowych własne  
126 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 4 zarząd powiatu zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu własne  
127 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 5 zarząd powiatu dysponowania rezerwą budżetu powiatu własne  
128 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 6 zarząd powiatu blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą własne  
129 Ustawa o sporcie 28 1 x x zarząd powiatu udzielanie dotacji celowych klubom sportowym własne  
130 Ustawa o sporcie 30 1 x x zarząd powiatu powoływanie rad sportu własne  
131 Ustawa o sporcie 30 2 x x zarząd powiatu ustalanie składu i zasad powoływania członków rady sportu, a także regulaminu jej działania własne  
 132 Ustawa o sporcie 35 2 x x zarząd powiatu składanie wniosku o przyznanie odznak, wyrożnieńi nagrod pieniężnych trenerom oraz innym osobom wyrożniajacym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności z zakresu sportu własne  
133 Ustawa o systemie oświaty 5 7 x x zarząd powiatu zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.    
134 Ustawa o systemie oświaty 36 2 x x zarząd powiatu powołanie na stanowisko dyrektora osoby niebędącej nauczycielem   po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny
135 Ustawa o systemie oświaty 38 1 x x zarząd powiatu odwołanie dyrektora szkoły lub placówki    
136 Ustawa o systemie oświaty 39 4a x x zarząd powiatu Dyrektor liceum profilowanego, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala profile kształcenia ogólnozawodowego prowadzone w tym liceum    
137 Ustawa o systemie oświaty 39 5 x x zarząd powiatu Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła    
138 Ustawa o systemie oświaty 62 6 x x zarząd powiatu zawarcie porozumienia w sprawie utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy    
139 Ustawa o systemie oświaty 36a 1 x x zarząd powiatu powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki    
140 Ustawa o systemie oświaty 36a 4 x x zarząd powiatu powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata   po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej
141 Ustawa o systemie oświaty 36a 5 x x zarząd powiatu Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.    
142 Ustawa o systemie oświaty 36a 6 x x zarząd powiatu powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora szkoły lub placówki    
143 Ustawa o systemie oświaty 36a 10 x x zarząd powiatu W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ prowadzący tę szkołę lub placówkę, uwzględniając udział przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.    
144 Ustawa o systemie oświaty 36a 12 x x zarząd powiatu nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora szkoły lub placówki    
145 Ustawa o systemie oświaty 36a 14 x x zarząd powiatu przedłużenie okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki   po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty,
146 Ustawa o systemie oświaty 5a 4 x x zarząd powiatu sprawozdanie radzie powiatu w terminie do dnia 31 października, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za poprzedni rok szkolny własne  
147 Ustawa o systemie oświaty 71c 1 x x zarząd powiatu Zakład opieki zdrowotnej, w tym zakład opiekuńczo-leczniczy i zakład lecznictwa uzdrowiskowego, a także jednostka pomocy społecznej, w których zorganizowana jest szkoła specjalna, zapewniają korzystanie z pomieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Warunki korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania określa umowa zawarta pomiędzy zakładem a organem prowadzącym szkołę (kompetencja zarządu powiatu).    
 148 Ustawa o transporcie kolejowym 9o 3 x 4 zarząd powiatu wydaje opinie w przedmiocie ochrony samorządowych obiektów infrastruktury na potrzeby wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej    
 149 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 125 7 x x zarząd powiatu obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od wojewody o stwierdzonych uchybieniach w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach    
150 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 51 3 x 3 zarząd powiatu Opiniowanie wniosku o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej własne  
151 Ustawa Prawo ochrony środowiska 17 1 x x zarząd powiatu sporządzenie powiatowego programu ochrony środowiska własne  
152 Ustawa Prawo ochrony środowiska 17 2 x 3 zarząd powiatu opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska własne  
 153 Ustawa Prawo ochrony środowiska 17 4 x x zarząd powiatu zapewnia udział społeczeństwa w postepowaniu którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska    
 154 Ustawa Prawo ochrony środowiska 18 2 x x zarząd powiatu sporządzanie raportów z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska co dwa lata i przedkładanie go radzie powiatu    

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..