Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
 1 Dekret o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 5 1 x x starosta powołuje do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych powołuje    
Kodeks cywilny 79 x x x starosta poświadczenie podpisu osoby składającej podpis w imieniu i na życzenie osoby nie mogącej pisać lecz mogącej czytać    
Kodeks cywilny 951 1 x x starosta przyjmowanie testamentu urzędowego   w obecności dweóch świadków
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych 14 4 x 1 starosta wydaje pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania na terenie jego powiatu własne po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych 21 1 x x starosta sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych do ustawy własne  
6 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 11 1 x x starosta organ reprezentujący skarb państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami zlecone  
7 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 13 2a x x starosta dokonywanie darowizny nieruchomosci stanowiacej własność Skarbu Państwa zlecone za zgodą wojewody
8 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 1 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości; zlecone  
9 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 2 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa zapewnianie wyceny tych nieruchomości zlecone  
10 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 3 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa sporządzanie planu wykorzystania zasobu zlecone  
11 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 4 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zlecone  
12 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 5 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa prowadzenie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnianych z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności zlecone  
13 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 6 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego zlecone  
14 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 7 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa nabywanie lub zbywanie za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu zlecone  
15 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 7a starosta "w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie ieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; " zlecone  
16 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1   8 starosta "w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. " zlecone  
17 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1   9 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej zlecone  
18 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1a x x starosta sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i przekazywanie go wojewodzie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy zlecone  
19 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 35 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci Skarbu Państwa sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę własne  
20 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 38 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargu na zbycie nieruchomości zlecone  
21 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 45 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa oddawanie nieruchomości w trwały zarząd zlecone  
17 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 46 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu zlecone  
22 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 48 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi zlecone  
 23 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 52 x x x starosta wskazuje nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej zlecone na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, organu założycielskiego lub organu nadzorującego
24 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 54 2 x x starosta wykonując ustalenia zawarte w akcie o utworzeniu państwowej jednostki organizacyjnej, oddanie tej jednostce nieruchomości w trwały zarząd w drodze decyzji. zlecone  
25 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, wyznaczenie terminu dodatkowgo w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej zlecone  
25 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalenie dodatkowej opłaty rocznej zlecone  
26 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2c x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości własne za zgodą wojewody
27 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci Skarbu Państwa udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zlecone na podstawie zarządzenia wojewody
28 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości powiatu żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zlecone  
29 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 73 3 x x starosta w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa udzielenie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zlecone  
30 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 77 1 x x starosta w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zlecone  
31 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 84 3     starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zlecone za zgodą wojewody
32 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 85 x x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa pozbawienie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu zlecone  
33 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 87 3 x x starosta w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd zlecone  
34 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 98 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa składanie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej praw powiatu do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych zlecone  
35 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 112 4 x x starosta prowadzenie spraw o wywłaszczanie zlecone  
36 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 114 1 x x starosta prowadzenie rokowań poprzedzajacych wszczecie sprawy w sprawie wywłaszczenia zlecone  
37  Ustawa o gospodarce nieruchomościami 118 1 x x starosta po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego przeprowadza rozprawę administracyjną zlecone  
 38 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 122 1 x x starosta udziela podmiotowi, który będzie realizował cel publiczny, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości zlecone  
39  Ustawa o gospodarce nieruchomościami 123 1 x x starosta złozenie wniosku o wpis w księdze wieczystej po zakończeniu postepowania wywłaszczeniowego, jeżeli wywłaszczenie nastąpiło na rzecz Skarbu Państwa zlecone  
40 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 124 1 x x starosta ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. zlecone  
41 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 125 x x x starosta ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. zlecone  
42 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 126 1 x x starosta w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek, wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. zlecone  
43 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 129 1 x x starosta przyznanie odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości zlecone  
44 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 142 1 x x starosta orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej , oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu zlecone  
45 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 124b 1 x x starosta zobowiązanie właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności. zlecone  
46 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68a 1 x x starosta udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego. zlecone za zgodą wojewody
 47 Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 8a 3 x x starosta w przypadku bezpośredniego zagrożenia środowiska może skierować, zawierający uzasadnienie, wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie należących do jego zadań i kompetencji działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia   gdy podjęcie działań wykracza poza zadania i kompetencje starosty
48  Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji 69 1 x x starosta składanie ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego    
49  Ustawa o kierujących pojazdami 10 1 x x starosta wydaje prawo jazdy po uiszczeniu opłaty i opłaty ewidencyjnej własne  
50  Ustawa o kierujących pojazdami 13 3 x x starosta przedłuża okres ważności prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E    
51  Ustawa o kierujących pojazdami  15 1 x x starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego    
52  Ustawa o kierujących pojazdami  16 1 x x starosta wydaje pozwolenie na kierowanie tramwajem za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej    
53  Ustawa o kierujących pojazdami  27 6 x x starosta może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego    
54  Ustawa o kierujących pojazdami  28 3 x x starosta prowadzi rejestr ośrodków szkolenia kierowców    
55  Ustawa o kierujących pojazdami  28 8 x x starosta wydaje zaświadczenie dokonania wpisu do rejestru OSK    
56  Ustawa o kierujących pojazdami  30 1 x x starosta prowadzi ewidencję jednostkek wojskowych i jednostkek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzących szkolenie    
57  Ustawa o kierujących pojazdami  30 3 x 2 starosta wpisuje do ewidencji podmiot wykonujący przewozy tramwajem nadając im numery ewidencyjne oraz zawiadamiając je o nadanym numerze    
58  Ustawa o kierujących pojazdami  30 4 x x starosta odmawia wpisu podmiotu wykonującego przewozy tramwajem do ewidencji    
59  Ustawa o kierujących pojazdami  30 5 x x starosta skreśla podmiot z ewidencji    
60  Ustawa o kierujących pojazdami  31 4 x x starosta umieszcza informację o wydaniu poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców    
61  Ustawa o kierujących pojazdami  31 5 x x starosta wydaje decyzję o cofnięciu poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli ośrodek szkolenia kierowców przestał spełniać wymagania    
62  Ustawa o kierujących pojazdami  33 2 x x starosta prowadzi ewidencję instruktorów    
63  Ustawa o kierujących pojazdami  36 1 x x starosta wydaje instruktorowi legitymację instruktora, określając jej ważność na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych    
64  Ustawa o kierujących pojazdami  36 2 x x starosta przedłuża okres ważności legitymacji na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych po przedstawieniu przez instruktora ważnych orzeczeń    
65  Ustawa o kierujących pojazdami  38 2 x x starosta prowadzi ewidencję wykładowców    
66  Ustawa o kierujących pojazdami  43 1 x x starosta sprawuje nadzór w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców, z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy    
67  Ustawa o kierujących pojazdami  43 1 x 1 starosta rozpatruje skargi dotyczące działalności ośrodka szkolenia kierowców    
68  Ustawa o kierujących pojazdami  43 1 x 2 starosta prowadzi kontrolę działalności ośrodka szkolenia kierowców    
69  Ustawa o kierujących pojazdami  43 1 x 3 starosta wydaje zalecenia pokontrolne    
70  Ustawa o kierujących pojazdami  43 1 x 4 starosta wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców    
71  Ustawa o kierujących pojazdami  43 1 x 5 starosta skreśla instruktora lub wykładowcę z ewidencji    
72  Ustawa o kierujących pojazdami  43 1 x 6 starosta

sporządza analizę, przetwarza oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej, w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych wdanym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek

   
73  Ustawa o kierujących pojazdami 96 2 x 2 starosta

sprawuje nadzór nad kierowcą i osobą posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem w zakresie spełniania wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem lub tramwajem

   
74  Ustawa o kierujących pojazdami 97 1 x x starosta

wymieni z urzędu prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej na polskie krajowe prawo jazdy

   
75  Ustawa o kierujących pojazdami 99 1 x 1-3 starosta

kieruje kierowce lub osobę posiadającą pozwolenia na kierowanie tramwajem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji, badania lekarskie, badania psychologiczne

   
76  Ustawa o kierujących pojazdami 102 1 x x starosta

zatrzymuje prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem

   
77  Ustawa o kierujących pojazdami 102 2 x x starosta

dokonuje zwrotu zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia nakierowanie tramwajem po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej

   
78  Ustawa o kierujących pojazdami 103 1 x x starosta

cofa uprawnienia do kierowania pojazdam

   
79  Ustawa o kierujących pojazdami 103 3 x x starosta

przywraca uprawnienia do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej

   
80  Ustawa o kierujących pojazdami 109 1 x x starosta

wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym po uiszczeniu opłaty i opłaty ewidencyjnej

   
81  Ustawa o kierujących pojazdami 109 3 x x starosta

przedłuża ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

   
82  Ustawa o kierujących pojazdami 109 4 x x starosta

rozszerza zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

   
83  Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 8 1 x x starosta ustala które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie    
84   Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 8 2 x x starosta ustala wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów we wspólnocie    
85  Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 24 1 x x starosta  zatwierdza uproszczony plan zagospodarowania gruntami jak lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia    
86 Ustawa o lasach 5 1 x 2 starosta nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa własne  
87 Ustawa o lasach 5 3 x x starosta starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych, własne  
88 Ustawa o lasach 10 1 x 2 starosta w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów z urzędu lub na wniosek nadleśniczego, zarządzenie wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw własne  
89 Ustawa o lasach 12 2 x 2 starosta wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów własne starosta działa na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego
91 Ustawa o lasach 13 3 x 2 starosta wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlecone  
92 Ustawa o lasach 14 7 x x starosta dokonanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. własne  
93 Ustawa o lasach 14 8 x x starosta starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, dokonanie oceny udatności upraw nadleśniczemu. własne  
94 Ustawa o lasach 16 1a x x starosta po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze decyzji, uznajnie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru - w odniesieniu do lasów innych niż lasy Skarbu Państwa zlecone  
95 Ustawa o lasach 19 3 x x starosta określenie decyzją zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. własne  
96 Ustawa o lasach 21 1 x 2 starosta udzielanie zleceń na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu własne  
97 Ustawa o lasach 21 5 x x starosta wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków do uproszczonego planu urządzenia lasu własne  
98 Ustawa o lasach 22 5 x x starosta nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa własne  
99 Ustawa o lasach 22 2 x x starosta po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdzanie uproszczonego plan urządzenia lasu zlecone  
100 Ustawa o lasach 24 x x x starosta jeżeli właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach albo nie wykonuje zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu  lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, w szczególności w zakresie:  ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych), przebudowy drzewostanu,  pielęgnowania i ochrony lasu (w tym:  usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów, zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat, zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej ) nakazanie wykonania tych obowiązków i zadań w drodze decyzji. własne  
101 Ustawa o lasach 36 2 x x starosta przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) stanowiących własność Skarbu Państwa gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zlecone  
102 Ustawa o lasach 14a 3 x x starosta cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna własne  
103 Ustawa o lasach 38a 2 x x starosta ustanowienie trwałego zarządu, na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe, przeznaczonych na drogi krajowe. zlecone  
 104 Ustawa o lasach 38d 1 x x starosta wniosek o przekazanie gruntów leśnych lub rolnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz nieprzydatne dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowle, wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich przez Lasy Państwowe w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. zlecone  
 105 Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 6 2 x x starosta zgłaszanie żądania stwierdzenia nieważności nabycia nieruchomości dokonanego wbrew przepisom ustawy    
106  Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 5 1 x x starosta organ właściwy w sprawach ochrony gruntów rolnych zlecone  
107  Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 15 2 x x starosta może nakazać zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów, lub założenie na nich trwałych użytków zielonych zlecone  
108 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18 1 x x starosta zapewnie prowadzenie co 3 lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin na gruntach położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych    
109 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 22 2 x x starosta wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów    
110 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 40 1 x x starosta zatrudnienie powiatowego rzecznika praw konsumentów własne  
 111 Ustawa o ochronie przyrody 64 3 x x starosta prowadzi rejestr posiadanych i hodowanych żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków własne  
 112 Ustawa o ochronie przyrody 64 8 x x starosta wydaje zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru własne  
 113 Ustawa o ochronie przyrody 90 x x x starosta w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy wydaje zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, oblicza i pobiera z tego tytułu opłatę, wymierza karę administracyjną za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych własne  
 114 Ustawa o ochronie przyrody 91 x x 3 starosta jest organem w zakresie ochrony przyrody własne  
 115 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 14 3 x x starosta na obszarze powiatu określa zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynuje jego funkcjonowanie i kontroluje wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kieruje tym systemem    
116  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21 2 x x starosta może żądać informacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu    
117  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 12 1 x x starosta może umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, iż zabytek ten podlega ochronie własne w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków
118  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 50 3 x x starosta może wydać decyzję o zabezpieczeniu zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia które wystąpiło dla tego zabytku   na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków
119 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 102 2 x x starosta współdziałanie ze społecznym opiekunem zabytków własne  
120 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 103 4 x x starosta prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków własne  
121 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 103 1 x x starosta ustanowienie społecznego opiekuna zabytków własne na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków
122 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 103 2 x x starosta cofnięcie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków własne  
123 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 105 1 x x starosta wydawanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków własne  
124 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 105 2 x x starosta wydawanie zaświadczenia o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej własne  
 125 Ustawa o odpadach 41 3 x 2 starosta organ właściwy do wydawania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów   w przypadkach nie zastrzeżonych dla marszałka województwa
126  Ustawa o odpadach 46 x x x starosta odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów    
127  Ustawa o odpadach 47 x x x starosta cofa zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów jeżeli posiadacz odpadów który uzyskał pozwolenie narusza przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem    
128  Ustawa o odpadach 80 4 x x starosta przekazuje do marszalka województwa kopie ostatecznych decyzji w formie dokumentu elektronicznego    
129  Ustawa o odpadach 101 1 x x starosta może nałożyć na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów    
130  Ustawa o odpadach 101 5 x x starosta gospodaruje odpadami z wypadków jeżeli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.     
131  Ustawa o odpadach wydobywczych 40 1 x 3 starosta

organ właściwy w sprawach odpadów wydobywczych

własne  
132  Ustawa o odpadach wydobywczych 41 2a x x starosta

przekazuje kopie wydanych decyzji właściwemu marszałkowi wojewódźtwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

własne  
133  Ustawa o orderach i odznaczeniach 33 2a x x starosta

wręczanie w imieniu Prezydenta odznaki "Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"

   
134 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 15 1 x x starosta powołanie i odwołanie dyrektora instytucji kultury własne  
135 Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 11 3 x x starosta powoływanie i odwoływanie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcy zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
136 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 13 1 x x starosta udział w powołaniu komendanta powiatowego straży pożarnej - porozumienie zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży  
137 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 13 3 x x starosta opiniowanie odwołania komendanta powiatowego straży pożarnej zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży  
138 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 1 x x starosta wydawanie poleceń komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej o przedłożeniu w każdym czasie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej własne  
139 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 3 x x starosta w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia, starosta może wydać komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej polecenie podjęcia działań w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzających do usunięcia tego zagrożenia własne  
140 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 8 5 x x starosta powoływane przy staroście powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych jako organy doradczych starostów powiatów oraz, na podstawie stosownych porozumień, wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast wchodzących w skład tego powiatu, które nie powołały gminnych komisji lub nie powierzyły funkcji pełnienia organu doradczego komisji powołanej w innej gminie własne  
141 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 11 x x 6 starosta opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy własne  
142 Ustawa o policji 11 1 x x starosta prawo żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego własne  
143 Ustawa o policji 6c 1 x x starosta opiniowanie powołania kandydata na komendanta powiatowego policji i odwołania komendanta powiatowego policji zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży  
 144 Ustawa o pomocy społecznej  60 1 x 2 starosta ustala średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym własne   
145  Ustawa o pomocy społecznej 90 1 x x starosta udziela pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki własne  
146  Ustawa o pomocy społecznej  91a 1 x x starosta udziela pomocz małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą własne  
147 Ustawa o pomocy społecznej 112 5 x x starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie i inni pracownicy centrum upoważnieni na wniosek kierownika wydawanie idywidualnych decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej własne/zlecone  
148 Ustawa o pomocy społecznej 112 8 x x starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej własne po zasięgnieciu opii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzienie
 149 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 5 6 x x starosta podejmuje decyzję o uchyleniu zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego   na wniosek organu właściwego dłużnika
150  Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej 17 6 x x starosta terenowy organ obrony cywilnej    
151  Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 25 1 x x starosta przeprowadza czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziała z organami wojskowymi    
152 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 35 2 x x starosta odpowiedzialność za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zlecone  
153  Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 54 1d x 4 starosta prawo żądania okazania wojskowych dokumentów osobistych od osób niebedących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej    
154 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 60 4 x 2 starota Zorganizowanie w powiatach doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, oraz do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zlecone  
155 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 61 2 x x starosta Zarządzenie przymusowego doprowadzenia do wskazanej jednostki wojskowej, w razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych zlecone  
156 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 138 3 x x starosta tworzenie formacji obrony cywilnej zlecone  
157 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32a 1 x 1 starosta na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zapewnienie lokalu dla wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatowej komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień wraz z wyposażeniem oraz przedmiotów niezbędnych do pracy tych organów, a także pomieszczeń wraz z wyposażeniem, niezbędnym przy wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zlecone  
158 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32a 1 x 2 starosta na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowę zlecenia, nie więcej niż czterech osób do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz osoby do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa zlecone  
159 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32a 1 x 3 starosta na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zapewnienie porządku w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa oraz bezpieczeństwa pracy wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatowej komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień, a także odpowiada za zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania tych organów zlecone  
 160 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 210 1a x x starosta składa wniosek o wydanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń w związku z użyciem ich w czasie kwalifikacji wojskowej zlecone  
161 Ustawa o pracownikach samorządowych 5 1 x x starosta utworzenie stanowiska sekretarza powiatu własne  
162 Ustawa o pracownikach samorządowych 7 x x 3 starosta wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych własne  
163 Ustawa o pracownikach samorządowych 11 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze własne  
164 Ustawa o pracownikach samorządowych 17 1 x x starosta prawo zatruniania doradców i asystentów własne  
165 Ustawa o pracownikach samorządowych 19 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych organizowanie służby przygotowawczej własne  
166 Ustawa o pracownikach samorządowych 28 x x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych określenie w drodze zarządzenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników własne  
167 Ustawa o pracownikach samorządowych 39 2 x x starosta określenie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenae kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych zakładów budżetowych własne  
168 Ustawa o pracownikach samorządowych 39 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników własne  
169 Ustawa o pracownikach samorządowych 42 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych wprowadzenie regulaminu pracy jednostki własne  
 170 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 1 x 1 starosta wydaje decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne zlecone  
 171 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 7 x 1 starosta może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa zlecone  na podstawie zarządzenia wojewody
172  Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 11 x x starosta może udzielić wyższej niż przewidziane w przepisach prawa bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa zlecone na podstawie zarządzenia wojewody
173 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 7 4 x 4 starosta wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich własne  
174  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 8 x x 1 starosta planowanie rozwoju transportu    
175  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 8 x x 2 starosta organizowanie publicznego transportu zbiorowego    
176  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 8 x x 3 starosta zarządzanie publicznym transportem zbiorowym    
177 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 9 2 x x starosta opracowanie planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich własne dotyczy powiatu liczącego co najmniej 80 tys. mieszkańców lub w przypadku powierzenia zadań na mocy porozumienia między powiatami, jeżeli liczba mieszkańców tych powiatów wynosi łącznie co najmniej 120 tys. mieszkańców
178 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 10 2 x x starosta rozpatrywanie opinii do projektu planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego własne  
 179 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 11 1 x 2 starosta w sporządzonym projekcie planu transportowego uwzględnia głoszony plan transportowy opracowany przez marszałka województwa własne  
180 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 19 1 x x starosta wybór operatora publicznego transportu zbiorowego własne  
181 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 30 1 x x starosta przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie powiatowego przewozu pasażerskiego własne  
182 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 33 x x x starosta odmowa potwierdzenia zgłoszenia o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie powiatowego przewozu pasażerskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym własne  
183 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 34 1 x x starosta wydawanie w drodze decyzji, potwierdzenia zgłoszenia przewozu własne  
 184 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 40 2 x 1 i 2 starosta przekazywanie do centralnej ewidencji przewoźnikówdanych przewoźnika, o których mowa w art 40 ust. 1 - w przypadku gdy decyzja o cofnięciu potwierdzenia zgłoszenia przewozu stała się ostateczna, oraz informację o uchyleniu lub unieważnieniu decyzji o cofnięciu potwierdzenia zgłoszenia przewozu w formie elektronicznej w drodze przekazu teleinformatycznego własne  
185 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 43 1 x pkt 1-9 starosta zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, w zakresie właściwości powiatu własne  
 186 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 46 9 x a starosta opracowuje regulamin przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym własne  
187 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 49 1 x pkt 1-3 starosta przekazywanie, w terminie do 31 stycznia każdego roku, właściwemu marszałkowi informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego, w zakresie swojej właściwości własne  
188 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 44b 1 x x starosta powoływanie powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych własne  
189 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 6a 1 x x starosta powoływanie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i przedkładanie wojewodzie informacje o realizacji zadań zlecone po uzyskaniu zgody wojewody
190 Ustawa o rybactwie śródlądowym 7 5 x x starosta wydawanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego własne  
191 Ustawa o rybactwie śródlądowym 20 3 x x starosta rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb własne  
192 Ustawa o rybactwie śródlądowym 25 2 x 2 starosta wystawienie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej własne  
193 Ustawa o rybactwie śródlądowym 17a 1 x x starosta wydawanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej własne  
194 Ustawa o rybactwie śródlądowym 17a 2 x x starosta wydawanie zezwolenia na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie własne zezwolenie wydawane wydanego w uzgodnieniu z właściwą terytorialnie administracją wód śródlądowych żeglownych oraz organem administracji żeglugi śródlądowej
195 Ustawa o samorządzie powiatowym 34 1a x x starosta opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią własne  
196 Ustawa o samorządzie powiatowym 35 3 x x starosta zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży  
197 Ustawa o samorządzie powiatowym 38 1 x x starosta wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu powiatu własne/zlecone chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu
198 Ustawa o samorządzie powiatowym 38a x x x starosta przewodniczenie komisji bezpieczeństwa i porządku zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży  
199 Ustawa o sporcie 4 4 x x starosta prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych własne  
 200 Ustawa o stanie klęski żywiołowej 8 x x 2 starosta kieruje działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia eżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu   zakres uprawnienia sprecyzowany w art. 10 ust. 1-3
 201 Ustawa o stanie klęski żywiołowej 15 2 x x starosta współdziałanie i wzajemnee przekazywania informacji w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania    
202  Ustawa o stanie klęski żywiołowej 22 1 x x starosta można wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych jeżeli środki którymi dysponuje są niewystarczające    
203  Ustawa o stanie klęski żywiołowej 23 1 x 2 starosta wprowadza niezbędne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela    
204  Ustawa o stanie klęski żywiołowej 26 x x x starosta zobowiązanie redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych do nieodpłatnego, niezwłocznego publikowania lub zamieszczania komunikatów tych organów związanych z działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia    
205 Ustawa o systemie oświaty 7 1d x x starosta wyrażenie zgody na zatrudnienie, w przypadku osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego własne  
206 Ustawa o systemie oświaty 34 2 x x starosta uzgodnienie z dyrektorem szkoły lub placówki programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania    
 207  Ustawa o systemie oświaty 34a x x x starosta sprawuje nadzór nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych własne  
208 Ustawa o systemie oświaty 37 1 x x starosta wyrażene opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szłoy lub placówki ądź innych stanowisk kierowniczych    
209 Ustawa o systemie oświaty 58 3 x x starosta zezwolenia na złożenie szkoły publicznej, której prowadzenie (wg. typu) jest zadaniem powiatu    
210 Ustawa o systemie oświaty 59 3 x x starosta przejęcie dokumentacji zlikwidowanej szkoły    
211 Ustawa o systemie oświaty 59 4 x x starosta przejęcie dokumentacji zlikwidowanej szkoły prowadzonej przez oosbę fizyczną lub prawną    
212 Ustawa o systemie oświaty 77 6 x x starosta umożliwienie organizacji praktyk nauczycielskich    
213 Ustawa o systemie oświaty 82 1 x x starosta prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych (wg. typów szkół i placówej których prowadzenie należy do zadań powiatu)    
214 Ustawa o systemie oświaty 82 3 x x starosta wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przekazanie kopii zaświadczenia właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.    
215 Ustawa o systemie oświaty 82 4 x x starosta wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych    
216 Ustawa o systemie oświaty 82 5 x x starosta przyjmowanie zmian wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych    
217 Ustawa o systemie oświaty 85 3 x x starosta nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,    
218 Ustawa o systemie oświaty 67a 5 x x starosta zwolnienie rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za usługi swiadczone przez stołówkę szkolną    
219 Ustawa o systemie oświaty 67a 6 x x starosta upoważnienie dyrektora do udzielania zwolnień z opłat za stołówkę    
220 Ustawa o systemie oświaty 67a 3 x x starosta ustalenie warunków korzystania ze stołówki szkolnej    
 221 Ustawa o systemie informacji oświatowej 108 8 x x starosta prowadzenie baz danych oświatowych    
222  Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu 8 2 x x starosta

może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę określonego obiektu budowlanego lub wykonanie określonych robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inne przepisy prawa lub spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie albo zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich

   
223  Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu 10 1 x x starosta

powołuje Zespół Opiniowania Dokumentacji

   
224  Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu 11 1 x x starosta

wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie odbudowy obiektu budowlanego

   
225  Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu 13b 2 x x starosta

wpisuje do rejestru informacje o obszarze, na którym nastąpiło osunięcie ziemi

   
226  Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu 13d 6 x 3 starosta

opiniuje projekt miejscowego planu odbudowy

   
227  Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu 13f 2 x x starosta

decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz gminy w celu realizacji miejscowego planu odbudowy

zlecone  
228  Ustawa o transporcie drogowym 7 2 x 1 starosta

organ właściwy w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie transportu drogowego w krajowym transporcie drogowym

 zlecone  
229  Ustawa o transporcie drogowym 18 1 x 1 starosta

wydaje zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na terenie powiatu

   
230  Ustawa o transporcie drogowym 41 2 x x starosta

pobieranie opłaty z tytułu wydawania licencji i zezwoleń

   
231  Ustawa o transporcie drogowym 83 1 x x starosta

może nałożyć na przewoźnika drogowego obowiązek przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub zezwoleniu

   
232  Ustawa o transporcie drogowym 84 1 x x starosta

uprawnione do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów

   
233  Ustawa o transporcie drogowym  90  x  x  1-2  starosta

w przypadku stwierdzenia uchybien po kontroli wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie lubcofa licencję lub zezwolenie

   
234  Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko 25 1   7 starosta

udostępnianie na stronie BIP określonych ustawą dokumentów

   
235  Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko 75 1 x 2 starosta

wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów

własne  
236  Ustawa o ubezpieczeniu obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych 84 3 x 2 starosta

uprawniony do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników

   
237  Ustawa o ubezpieczeniu obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych 84 4 x 2 starosta uprawniony do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych    
238  Ustawa o ubezpieczeniu obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych 87 2 x x starosta jeżeli osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, zawiadamia o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego    
239  Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 51 3 x 3 starosta jako organ administracji geologicznej  opiniuje decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zlecone  
240  Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 51 3 x 3 starosta opiniuje decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących do realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu do terenów nieobjętych planami zagospodarowania przestrzennego    
241  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 22 2 x x starosta organizuje na obszarze powiatu inne niż organizowane przez zarząd wojewodztwa podmioty lecznicze udzielające świadczenia w zakresie leczenia odwykowego    
242  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 35 2 x x starosta w przypadku pilnej konieczności zawiera umowę z rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka o umieszczeniu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej    
243  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 42 4 x x starosta wyraża zgodę na czasowe sprawowanie pieczy poza granicami RP    
244   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 42 5 x x starosta wyraża zgodę na czasowe powierzenie dziecka rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   gdy ta rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawują pieczę nad rodzeństwem tego dziecka
245   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 46 1 x x starosta prowadzi rejestr zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.    
246   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 50 1 x x starosta

zapewnia dziecku pieczę w innej rodzinie zastępczej lub wyznaczyć inną osobę, spełniającą warunki dla prowadzącego rodzinny dom dziecka i powierzya jej prowadzenie rodzinnego domu dziecka, a gdy nie jest to możliwe, zapewnia dzieciom pieczę w rodzinie zastępczej lub innym rodzinnym domu dziecka Jeżeli przeciwko osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka wszczęto postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

   
247   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 54 1 x x starosta

zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej z rodziną zastępczą niezawodową

  może być zawarta przez starostę innego powiatu niż starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej niezawodowej na podstawie uprzedniego porozumienia
248   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 54 7 x x starosta

rozwiązuje umowę z rodziną zastepczą zawodową gdy zmieni ona miejsce sprawowania pieczy zastępczej, opuszczając terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powiat

  chyba że starosta postanowi inaczej lub zmiana miejsca sprawowania pieczy zastępczej jest związana z wyjazdem wakacyjnym.
249   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 55 1 x x starosta

może zawierać umowy Z kandydatami spełniającymi warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka

   
250   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 57 2 x x starosta

może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w szczegolnie uzasadnionych przypadkach

  na wniosek rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej
251   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 61a 1 x x starosta

zawiera umowę o prowadzenie rodzinnego domu dziecka z rodziną zastępczą zawodowej

   
252   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 64 1 x x starosta

może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka

  na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka
253   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 70 1 x x starosta

wydaje zgodę na kontunuowanie lub podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osobę której przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

   
254   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 71 1 x x starosta

zawiadamia sąd gdy gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie wypełnia swoich funkcji lub wypełnia je niewłaściwie

   
255   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 71 2 x x starosta

może rozwiązać umowę o umieszczeniu dziecka w pieczy bez zachowania terminu wypowiedzenia gdy sąd zmieni orzeczenie o umieszczeniu dziecka w pieczy

   
256   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 71 4 x x starosta

obowiązek zapewnienia dziecku opieki i wychowania do czasu ponownego umieszczenia w pieczy

   
257   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 75 1 x x starosta

zawiera umowę z rodziną pomocową

   
258   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 83 1 x x starosta

rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka może przyznać dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia - raz w roku, świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo i kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo

   
259  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 83 4 x x starosta

może raz do roku przyznać rodzinie zastępczej świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

   
260  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 92 3 x x starosta

ustala wysokość należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych oraz termin ich spłaty

   
261  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 92 11 x x starosta

może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

  w porozumieniu z wójtem
262  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 94 1 x x starosta

może zapewnić wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną prowadzonych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności tworząc centra administracyjne do obsługi tych placówek lub zlecić realizację tego zadania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

   
263  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 107 3 x x starosta

przechowuje dokumentacje likwidowanej placówki opiekunczo-wychowawczej

   
264  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 108 x x x starosta

może przenieść dziecko do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu i informuje o tym sąd

  Na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub na wniosek wychowawcy za zgodą dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, po zasięgnięciu opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie
265  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 182 3 x x starosta

wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej, należących do właściwości powiatu

   
266  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 194 1 x x starosta

ustala miesięczną opłatę ponoszoną przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

   
267  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 194 3 x x starosta

może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

   
268 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 16 2 x x starosta zawieranie i umów z pracodawcą na zatrudnienie uczestnika centrum integracji społecznej oraz częściowa refundacja wynagrodzenia własne  
269 Ustawa o zbiórkach publicznych 2 1 x 2 starosta wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę własne  
270 Ustawa o zbiórkach publicznych 8 1 x x starosta informowanie się o stanie akcji zbiórkowej w szczególności przez wgląd w akta, księgi oraz dokumenty kasowe, przeprowadzać rewizję kasy, żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz wysyłać swoich delegatów na posiedzenia instytucyj. własne  
271 Ustawa o zbiórkach publicznych 10 1 x x starosta cofnięcie w każdym czasie pozwolenia na zbiórkę publiczną na którą organ wydał pozwolenie, jeżeli zbiórka przeprowadzana jest niezgodnie z postanowieniamiustawy, lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeśli organ stwierdz, że ofiary, uzyskiwane ze zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel. własne  
272 Ustawa o zbiórkach publicznych 10 2 x x starosta w przypadku cofnięcia pozwolenia na zbiórkę publiczną, zarządzenie przekazania zebranych ofiar na cele humanitarne jednej z instytucyj społeczno-opiekuńczych lub oświatowych własne  
 273 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 17 1 x x starosta jest organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu własne  
274  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 17 2 x 1 starosta kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu własne  
275  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 17 2 x 2 starosta realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego własne  
276  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 17 2 x 2 starosta opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego własne  
277  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 17 2 x 2 starosta realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego własne  
278  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 17 2 x 2 starosta wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego własne  
279  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 17 2 x 2 starosta zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego własne  
280  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 17 2 x 3 starosta zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego własne  
281  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 17 2 x 4 starosta wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu własne  
282  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 17 2 x 5 starosta zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym własne  
283  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 17 2 x 5a starosta współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym własne  
284  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 17 2 x 6 starosta organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej własne  
285  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 17 4 x x starosta powołuje powiatowy zespół zarządzania kryzysowego własne  
286  Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej 2 1 x x starosta przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej bez pierwszej opłaty w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa zlecone  
287  Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej 66 x x 1 starosta zajmuje nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe zlecone  
288  Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej 66 x x 1 starosta zajmuje nieruchomości powiatu na zakwaterowanie przejściowe własne  
289  Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej 72 1 x x starosta w razie utworzenia strefy niebezpieczenstwa zapewnia pomieszczenia zastępcze dla mieszkańców czasowo ewakuowanych z tej strefy oraz organizuje ich przeniesienie do tych pomieszczeń zlecone  
290  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 22 x x x starosta powoływanie ekspertów do udziału w pracach powiatowego zespołu zarządzana kryzysowego    
291  Ustawa Prawo budowlane 28 x x x starosta wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę własne  
292  Ustawa Prawo budowlane 30 5 x x starosta milcząca zgoda na rozpoczęciebudowy i robót budowlanych objętych zgłoszeniem własne  
293  Ustawa Prawo budowlane 30 6 x x starosta możliwość sprzeciwu wobec rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie zgłoszenie własne  
294  Ustawa Prawo budowlane 30 7 x x starosta możliwość nałozenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę na wykonanie obiektu lub robot budowlanych objętych zgłoszeniem własne  
295  Ustawa Prawo budowlane 31 3 x x starosta może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę własne  
296  Ustawa Prawo budowlane 31 4 x x starosta może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych własne  
297  Ustawa Prawo budowlane 35 3 x x starosta w razie stwierdzenia naruszeń nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę własne  
298  Ustawa Prawo budowlane 35 5 x x starosta wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki własne  
299  Ustawa Prawo budowlane 36a 2 x x starosta uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę własne  
300  Ustawa Prawo budowlane 38 1 x x starosta decyzję o pozwoleniu na budowę przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach własne  
301  Ustawa Prawo budowlane 45 1 x x starosta wydaje dziennik budowy własne  
302  Ustawa Prawo budowlane 48 1 x x starosta wydaje nakaz rozbiórki obiektu wzniesionego bez pozwolenia na budowę własne  
303  Ustawa Prawo budowlane 49b 4 x x starosta ustala wysokość opłaty legalizacyjnej własne  
304  Ustawa Prawo budowlane 50 1 x x starosta wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych własne  
305  Ustawa Prawo budowlane 59 x x x starosta wydaje pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego i odmawia jego wydania własne  
306  Ustawa Prawo budowlane 59a 1 x x starosta przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę własne  
307  Ustawa Prawo budowlane
59g 1 x x starosta wymierzanie kary administracyjnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości o ktorych mowa w art 59a ust. 2 własne  
308  Ustawa Prawo budowlane 62 3 x x starosta w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli wlasne  
309  Ustawa Prawo budowlane 66 1 x x starosta nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w przypadkach określonych w art 66 ust. 1 pkt 1-4 własne  
310  Ustawa Prawo budowlane 66 2 x x starosta może zakazać użytkowania obiektu do czasu usunięcia nieprawidłowości własne  
311  Ustawa Prawo budowlane 67 1 x x starosta nakazuje rozbiórke obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego, nie nadającego się do remontu, odbudowy lub wykończenia własne  
312  Ustawa Prawo budowlane 68 1 x x starosta stwierdza potrzebę opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem własne  
313  Ustawa Prawo budowlane 71 x x x starosta organ właściwy w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego własne  
314  Ustawa Prawo budowlane 82 2 x x starosta organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji własne  
315  Ustawa Prawo budowlane 82b 1 x 1 starosta prowadzi rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazują do organu wyższego stopnia wprowadzone do niego dane własne  
316  Ustawa Prawo budowlane 82b 1 x 1a starosta prowadzi odrębny rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczących terenów zamkniętych własne  
317  Ustawa Prawo budowlane 82b 1 x 2 starosta przekazuje bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego własne  
318  Ustawa Prawo budowlane 82b 1 x 3 starosta uczestniczy, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniają wszelkie dokumenty i informacje związane z tymi czynnościami własne  
319  Ustawa Prawo budowlane 86 x x x starosta powołuje, odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i może złożyć wniosek do wojewody o rozszerzenie zakresu jego działania na więcej niż jeden powiat własne  
320  Ustawa Prawo budowlane 89c 1 x x starosta w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta mogą wydać właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia własne  
321  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 3 1 x 2 starosta zatwierdza projekty osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych  zlecone  
322 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 18 x x 3 starosta w zakresie zasobu powiatowego wydawanie zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny zlecone  
 323 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 22 1 x x starosta prowadzi ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów zlecone  
324 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24 3 x x starosta udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego zlecone  
325 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 25 2 x x starosta tworzenie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków zlecone  
 326 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 28 1 x x starosta koordynując usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jest obowiązany jako podstawę do koordynacji przyjmować aktualne informacje zawarte w mapie zasadniczej zlecone  
327 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 40 3 x 3 starosta w zakresie zasobów powiatowych gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym zlecone  
328 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24a 1 x x starosta zarządzenie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych zlecone  
329 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24a 2 x x starosta podawanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zlecone  
330 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24b 1 x x starosta współpraca z Głównym Geodetę Kraju przy tworzeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach zlecone  
331 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 6a 1 x 2 starosta organ administarcji geodezyjnej i kartograficznej zlecone przy pomocy geodety powiatowego
332 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 1 starosta prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zlecone  
333 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 2 starosta koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zlecone  
334 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 3 starosta zakładanie osnów szczegółowych zlecone  
335 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 5 starosta przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości zlecone  
336 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 6 starosta ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zlecone  
337 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 7 starosta tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zlecone  
 338 Ustawa Prawo geologiczne i gornicze 4 2 x x starosta  przyjmuje zawiadomienie o wydobywaniu piasku i żwiru określające okalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania zlecone  
 339 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 22 2 x x starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż zlecone   
 340 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze  85 2 x x starosta przyjmuje zgłoszenie projektu robót geologicznych zlecone   
 341 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze  85 3 x x starosta prawo zgłoszenia sprzeciwu rozpoczecia robot geologicznych jeżeli sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku lub projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa zlecone   
 342 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 140 2 x 2 starosta pobiera opłatę podwyższoną za działalność wykonywana bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych zlecone  
 343 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 156 1 x 3 starosta organ administracji geologicznej zlecone  
 344 Ustawa Prawo łowieckie 9 2 x x starosta może wyrazić zgodę, na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia własne  
 345 Ustawa Prawo łowieckie 10 x x x starosta wydawanie zezwolenia i odmowa wydania zezwolenia na Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców własne  
 346 Ustawa Prawo łowieckie 29 1 x 2 starosta wydzierżawia obwody łowieckie polne zlecone na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej
 347 Ustawa Prawo łowieckie 29 1 x 3 starosta wydzierżawia obwody łowieckie znajdujące się na terenie więcej niż jednego powiatu własne na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej
 348 Ustawa Prawo łowieckie 45 3 x x starosta może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę własne w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim
349 Ustawa Prawo ochrony środowiska 74 2 x x starosta starosta działając jako organ do spraw wywłaszczenia nieruchomości ma obowiązek uwzględnićzasadę oszczędnego korzystania z terenu zlecone  
350 Ustawa Prawo ochrony środowiska 91 2 x x starosta opiniowanie programów ochrony powietrza własne  
351 Ustawa Prawo ochrony środowiska 109 2 x x starosta prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi własne  
352 Ustawa Prawo ochrony środowiska 118 1 x x starosta sporządzanie co 5 lat mapy akustycznej własne  
353 Ustawa Prawo ochrony środowiska 120 1 x x starosta przekazanie map akustycznych zarządowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu własne  
354 Ustawa Prawo ochrony środowiska 120 2 x x starosta przekazanie programu ochrony środowiska przed hałasem wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska własne  
355 Ustawa Prawo ochrony środowiska 131 1 x x starosta ustalenie odszkodowania w razie organiczenia sposobu korzystania z nieruchomości własne  
356 Ustawa Prawo ochrony środowiska 149 1     starosta organ ochrony środowiska właściwy do otrzymania od prowadzącego instalację lub użytkownika pomiarów własne  
357 Ustawa Prawo ochrony środowiska 150       starosta organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, lub obowiązki nałożone w trybie art. 56 ust. 4 pkt 1, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się odpowiednio przepis art. 147 ust. 6. własne  
358 Ustawa Prawo ochrony środowiska 152 1     starosta przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogacej negatywnie oddziaływać na środowisko własne  
359 Ustawa Prawo ochrony środowiska 154 1     starosta organ ochrony środowiska może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska. własne  
360 Ustawa Prawo ochrony środowiska 178       starosta "organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 175 ust. 1-3, lub obowiązki nałożone w trybie art. 56 ust. 4 pkt 1 lub art. 95 ust. 1, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się odpowiednio przepis art. 147 ust. 6. Jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązek przedkładania mu wyników pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 177 ust. 1, określając zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania. " własne  
361 Ustawa Prawo ochrony środowiska 183       starosta wydawanie pozwoleń na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii własne  
362 Ustawa Prawo ochrony środowiska 237       starosta w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. własne  
363 Ustawa Prawo ochrony środowiska 362 1     starosta "jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego. " własne  
364 Ustawa Prawo ochrony środowiska 362 3     starosta "jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, a organ nie ma możliwości nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i przywrócenia stanu poprzedniego, może zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska. " własne  
365 Ustawa Prawo ochrony środowiska 376 x x 2 starosta jeden z organów ochrony środowiska własne  
366 Ustawa Prawo ochrony środowiska 379 1 x x starosta sprawowoanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie swojej właściwości własne  
367 Ustawa Prawo ochrony środowiska 379 4 x x starosta prawo występowania w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska. własne  
368 Ustawa Prawo ochrony środowiska 110a 1 x x starosta prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach własne  
369 Ustawa Prawo ochrony środowiska 115a 1 x x starosta w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N. własne  
 370 Ustawa Prawo o ruchu drogowym 8 4 x x starosta wydaje za opłatą kartę parkingową Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej    
 371  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 10 3 x x starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych    
372   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 64b 3 x x starosta wydaje zezwolenie kategorii II na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej    
373   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 64c 3 x 1 starosta wydaje zezwolenie w zakresie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego    
374   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 64g 1 x x starosta przekazuje opłatę za wydanie zezwolenia kategorii II i III na przejazd pojazdu nienormatywnego do budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego    
375   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 65b 1 x x starosta wydaje zezwolenie na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny    
376   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 65c 1 x x starosta odmawia wydania zezwolenia  na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny    
377   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 65d 1 x x starosta cofa zezwolenie  na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny    
378   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 66a 2 i 4 x x starosta wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych które wpisuje w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu, jeżeli była wydana    
379   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 73 1 x x starosta dokonuje rejestracji pojazdu  na wniosek właściciela,wydaje dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana,    
380   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 74 1 x x starosta dokonuje czasowej rejestracji pojazdów    
381   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 75 2 x x starosta pobiera opłatę oraz opłatę ewidencyjną z tytułu rejestracji pojazdu    
382   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 75b x x x starosta legalizuje tablice rejestracyjne    
383   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 77 3 x x starosta wydaje kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej    
384   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 78 3 x x starosta dokonuje w karcie pojazdu wpisu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym    
385  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 78a 1 x x starosta dokonuje czasowego wycofania pojazdu z ruchu   na wniosek właściciela lub podmiotu ktoremu powierzono pojazd
386  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 79 1 x x starosta dokonuje wyrejestrowania pojazdu    
387  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 80b 2 x 1 i 2 (a i c) starosta przekazuje informacje do centralnej ewidencji pojazdów    
388   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 81 11 x 2 starosta kieruje na dodatkowe badania techniczne    
389  Ustawa Prawo o ruchu drogowym  82 1 x x starosta wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin  badania technicznego    
390  Ustawa Prawo o ruchu drogowym  83a 1 x x starosta prowadzi rejestr przedsiębiorcow prowadzących stacje kontroli pojadów    
391  Ustawa Prawo o ruchu drogowym  83b x x x starosta sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdow    
392  Ustawa Prawo o ruchu drogowym  84 x x x starosta wydaje i cofa uprawnienia diagnoście do wykonywania badań technicznych     
393  Ustawa Prawo o ruchu drogowym  114 1 x 1 starosta kieruje na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami    
394   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 130a 5c x x starosta wyznacza parking strzeżony na którym bedzie przebywał pojazd usunięty z drogi do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie    
395   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 130a 10 x x starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia własne  
 396  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 130a 10f x x starosta wykonuje orzeczenie sądu o przepadku pojazdu własne  
 397  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 130a 10h x x starosta wydaje decyzje o zapłacie kosztow związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałych od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania własne  
 398  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 140 1 x x starosta  wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym    
 399 Ustawa Prawo przewozowe 8 1 x 1 starosta ograniczenie obowiązku przewozu w powiatowym regularnym przewozie osób ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa albo w przypadku klęski żywiołowej    
400 Ustawa Prawo wodne 4 4 x x starosta wydawanie pozwoleń wodnoprawnych zlecone  
401 Ustawa Prawo wodne 15 2 x 3 starosta ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody graniczne, śródlądowe drogi wodne, morskie wody wewnętrzne oraz morza terytorilanego zlecone  
 402 Ustawa Prawo wodne 21 2 x x starosta podział kosztów utrzymania tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi zlecone  
403  Ustawa Prawo wodne 22 2 x x starosta podział kosztów związanych ze wzrostem kosztu utrzymania wod w zwiazku z wprowadzaniem do nich ścieków przez zakłady lub innego przyczyniania się przez nie do wzrostu kosztów zlecone  
404  Ustawa Prawo wodne 22 3 x x starosta  stwierdza wygaśnięcie decyzji o wzroście kosztów utrzymania wód zlecone  
 405 Ustawa Prawo wodne 41 4-5 x x starosta ustalaja warunki wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków bytowych lub komunalnych zlecone  
 406 Ustawa Prawo wodne 54 6 x x starosta może, na wniosek właściciela ujęcia wody i na jego koszt, nałożyć na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązek zlikwidowania nieczynnych studni zlecone  
 407 Ustawa Prawo wodne 54 7 x x starosta może, na wniosek właściciela ujęcia wody, nałożyć na właściciela gruntu położonego na terenie ochrony pośredniej obowiązek zlikwidowania, na jego koszt, ogniska zanieczyszczenia wody zlecone  
 408 Ustawa Prawo wodne 64a 2 x x starosta wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego zlecone  
409 Ustawa Prawo wodne 137 3 x 1 starosta wypłata odszkodowań z budżetu powiatu, za cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego uzasadnionione interesem społecznym zlecone  
410 Ustawa Prawo wodne 140 3 x x starosta wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego zlecone  
 411 Ustawa Prawo wodne 162 1 x x starosta wzywa zakład do usunięcia, w określonym terminie, zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku zlecone  
412 Ustawa Prawo wodne 165 3 x x starosta zatwierdzenie/odmowa zatwierdzenia statutu spółki wodnej zlecone  
413 Ustawa Prawo wodne 168 x x x starosta włączenie zakładu do spółki wodnej zlecone  
414 Ustawa Prawo wodne 178 x x x starosta nadzór nad spółkami wodnymi zlecone  
415 Ustawa Prawo wodne 179 2 x x starosta orzekanie o nieważności uchwały spółki wodnej z powodu niezgodności z prawem lub statutem spółki wodnej zlecone  
416 Ustawa Prawo wodne 180 1 x x starosta rozwiązanie zarządu spółki wodnej w przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu zlecone  
417 Ustawa Prawo wodne 180 3 x x starosta ustalenie zarządu komisarycznego spółki w razie nie dokonania wyboru nowego zarządu spółkii wodnej przez walne zgromadzenie zlecone  
418 Ustawa Prawo wodne 181 2 x x starosta "rozwiązanie spółki wodnej jeżeli działalność spółki narusza prawo lub statut albo upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny liczba członków jest mniejsza 3 upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny lub liczba członków jest mniejsza niż 3" zlecone  
419 Ustawa Prawo wodne 182 3 x x starosta wyznaczenie likwidatora spółki wodnej, w razie wydania decyzji o jej rozwiązaniu zlecone  
420 Ustawa Prawo wodne 184 x x x starosta występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora zlecone  
421 Ustawa Prawo wodne 15a 1 x x starosta rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów zlecone  

 


Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..