Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Bezpieczeństwo imprez masowych 24 wójt jako organ administracji wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej własne
2 Bezpieczeństwo imprez masowych 31 1 wójt jako organ administracji kontrolowanie zgodności przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu obligatoryjnie
3 Bezpieczeństwo imprez masowych 31 2 wójt jako organ administracji kontrolowanie zgodności przebiegu imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu fakultatywna
4 Bezpieczeństwo imprez masowych 32 wójt jako organ administracji zakazywanie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku naruszenia warunków bezpieczeństwa stanowiących podstawę do wcześniejszego wydania zezwolenia na przeprowadzenie tej imprezy
5 Policja 6d 1 wójt opiniowanie powołania i odwołania komendanta komisariatu Policji
6 Policja 6d 4 wójt wyrażanie opinii o powierzeniu na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy stanowiska komendanta komisariatu Policji jednemu z jego zastępców, a w razie braku zastępców - innemu policjantowi
7 Policja 8a 2 wójt wyrażanie opinii o mianowaniu i zwalnianiu ze stanowiska kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji upoważnienie może być przekazane organowi wykonawczemu jednostki pomocniczej gminy
8 Policja 10 1 wójt i rada gminy przyjmowanie rocznego sprawozdania komendanta Policji ze swojej działalności wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego składane corocznie oraz na każde żądanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego
9 Policja 10 3 rada gminy określanie istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego fakultatywna
10 Policja 11 1 wójt prawo żądania od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegajacych naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznegi
11 Policja 13 4 rada gminy składanie wniosku o zwiększenie liczby etatów Policji w rewiarach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie gminy ponad liczbę ustaloną zgodnie z algorytmem pod warunkiem zapewnienia pokrywania kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat
12 Policja 13 4 wójt jako organ wykonawczy zawieranie porozumienia z właściwym komendantem wojewódzkim Policji w przedmiocie zwiększenia liczby etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie gminy ponad liczbę ustaloną zgodnie z algorytmem
13 Policja 13 4a rada gminy przekazywanie środków finansowych stanowiacych dochody własne gminy dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej lub nagrodę za osiągnięcia w służbie
14 Policja 13 4a wójt jako organ wykonawczy zwieranie porozumienia z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) w przedmiocie warunków przekazania Policji środków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służbyb ponadnormatywnej lub nagrodę za osiągnięcia w służbie
15 Państwowa Inspekcja Sanitarna 12a 3b wójt jako organ zarządzający występowanie do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wniosekim o podjęcie działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi
16 Państwowa Straż Pożarna 14 3 wójt jako organ zarządzający wydawanie komendatnowi powiatowemu Państwowej Strazy Pożarnej polecenia podjęcia działań w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia
17 Państwowa Straż Pożarna 19b - 1 rada gminy pokrywanie cześci kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej
18 Ochrona przeciwpożarowa 9 wójt jako organ zarządzający przyjmowanie zawiadomień o zauważonych pożarach, klęskach żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeniach
19 Ochrona przeciwpożarowa 14 5 wójt jako organ zarządzający koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gasniczego na obszarze gminy
20 Ochrona przeciwpożarowa 32 3a wójt jako organ zarządzający zatrudnianie komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej
21 Ochrona przeciwpożarowa 17 1 wójt jako organ zarządzający tworzenie, przekształcania lub likwidowanie gminnych zawodowych straży pożarnych dyskusyjne przyporządkowanie kompetencji, przepis posługuje się pojęciem organu gminy, wg zasad ogólnych powinna to być rada gminy, jednakże uwzględniając przewidzianą w przepisie formę działania (zarządzenie) można przypuszczać, że będzie to jednak wójt
22 Ochrona przeciwpożarowa 18 wójt jako organ zarządzający określanie organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania gminnej zawodowej straży pożarnej
23 Ochrona przeciwpożarowa 28 1 rada gminy ustalanie wysokości ekwiwalentu przysługującemu członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym obligatoryjna
24 Ochrona przeciwpożarowa 28 2 wójt jako organ wykonawczy wypłacanie ekwiwalentu przysługującego członkowi ochotniczej strazy pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym własne
25 Ochrona przeciwpożarowa 32 2 rada gminy ponoszenie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej obowiązki są sprecyzowane w ust. 3
26 Ochrona przeciwpożarowa 32 3b rada gminy przekazywanie ochotniczym strażom pożarnym środków pieniężnych w formie dotacji formą jest przewidzenie środków w budżecie gminy
27 Stan klęski żywiołowej 8 1 wójt jako organ zarządzający kierowanie działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej, jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy zakres uprawnień sprecyzowany w art.. 9 ust. 1-3
28 Stan klęski żywiołowej 15 wójt jako organ zarządzający współdziałanie i wzajemne przekazywanie informacji w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania
29 Stan klęski żywiołowej 22 1 wójt jako organ administracji wprowadzanie świadczeń osobistych i rzeczowych, jeżeli siły i środki, którymi dysponuje wójt są niewystarczające
30 Stan klęski żywiołowej 23 1 1 wójt jako organ administracji wprowadzanie niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, w granicach dopuszczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, o ile stan ten został wprowadzony na terenie gminy zlecone
31 Stan klęski żywiołowej 26 wójt jako organ zarządzający zobowiązywanie redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych do nieodpłatnego, niezwłoczenego publikowania lub zamieszczania komunikatów związanych z działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia
32 Świadczenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych 3 1 wójt jako organ administracji wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej
33 Świadczenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych 5 1 wójt jako organ administracji powoływanie do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych nie ma jasnej korelacji pomiędzy tą kompetencją, a kompetencją wynikającą z art.. 3 ust. 1
34 Prawo budowlane 89c 1 wójt jako organ zarządzający wydawanie właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenia podjęcia działań zmierzajacych do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych
35 Straże gminne 2 1 rada gminy tworzenie straży gminnej fakultatywna
36 Straże gminne 3 1 rada gminy wyrażanie zgody na utworzenie wspólnej straży gminnej dla kilku gmin sąsiadujących na obszarze jednego województwa fakultatywna
37 Straże gminne 3 1 wójt jako organ wykonawczy zawieranie poorzumienia o utworzeniu wspólnej straży gminnej
38 Straże gminne 6 2 rada gminy postanawianie o umiejscowieniu straży w strukturze urzędu gminy fakultatywna
39 Straże gminne 6 2 wójt jako organ wykonawczy nadawanie regulaminu straży gminnej umiejscowionej w strukturze urzędu
40 Straże gminne 7 1 wójt jako organ wykonawczy zatrudnianie komendanta straży gminnej
41 Straże gminne 8 2 rada gminy określanie regulaminu straży obligatoryjna obligatoryjność w przypadku powołania straży
42 Straże gminne 9 1 wójt jako organ wykonawczy sprawowanie nadzoru nad działalnością straży
43 Zarządzanie kryzysowe 19 1 wójt jako organ zarządzający wskazanie wójta jako organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy doprecyzowanie zakresu zadań znajduje się w ust. 2; wśród wymienionych tam zadań znajduje się również opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego
44 Zarządzanie kryzysowe 19 4 wójt jako organ zarządzający powoływanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, określanie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy
45 Zarządzanie kryzysowe 19 6 wójt jako organ zarządzający kierowanie pracami gminnego zespołu zarządzania kryzysowego
46 Zarządzanie kryzysowe 20 1 wójt jako organ zarządzający zapewnianie realizacji katalogu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
47 Zarządzanie kryzysowe 20 2 wójt jako organ zarządzający tworzenie gminnych centrów zarządzania kryzysowego fakultatywnie
48 Zarządzanie kryzysowe 22 wójt jako organ zarządzający powoływanie ekspertów do udziału w pracach gminnego zespołu zarządzania kryzysowego fakultatywnie
49 Zarządzanie kryzysowe 26 4 rada gminy tworzenie w budżecie gminy rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..