Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 4 1  x  x wójt jako organ zarządzający występowanie do Prezesa UKE z wnioskiem o opinię w sprawie wykonywania działalności    
 2 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 51 3 x 3 wojt opiniuje decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej    
3 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 7 4 x wójt jako organ wykonawczy wykonywanie zadań organizatora tranportu zbiorowego na terenie gminy, w szczególności planowanie rozwoju tranportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym   szczegółowy zakres kompetencji zawiera rozdział 3
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 8 x x 1 wójt planowanie rozwoju transportu własne  
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 8 x x 2 wójt organizowanie publicznego transportu zbiorowego własne  
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 8 x x 3 wójt zarządzanie publicznym transportem zbiorowym własne  
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 9 2 x x wójt sporządza plan zrownoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunukacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich własne  
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 10 2 x x wójt rozpatrywanie opinii do projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego własne  
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 11 1 x 3 wójt  uwzględnia sporządzonym przez siebie planie transportowym ogłoszony plan transportowy opracowany przez starostę, zarząd związku powiatów, o ile jest utworzony, lub marszałka województwa własne  
10  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 19 1 x x wójt wybór operatora publicznego transportu zbiorowego własne  
11  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 30 1 x x wójt przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gminnego przewozu pasażerskiego własne  
12  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 33 x x x wójt odmowa potwierdzenia zgłoszenia o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gminnego przewozu pasażerskiego w przypadkach o których mowa w art 35 ust. 5 ustawy własne  
13  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 34 1 x x wójt wydanie w drodze decyzji potwierdzenia zgłoszenia przewozu własne  
14  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 40 2 x 1 i 2 wójt przekazywanie do centralnej ewidencji przewoźników danych przewoźnika, o których mowa w art 40 ust. 1 - w przypadku gdy decyzja o cofnięciu potwierdzenia zgłoszenia przewozu stała się ostateczna, oraz informację o uchyleniu lub unieważnieniu decyzji o cofnięciu potwierdzenia zgłoszenia przewozu w formie elektronicznej w drodze przekazu teleinformatycznego własne  
15  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 43 1 x 1-9 wót zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie gminy własne  
16  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 46 9 x a wójt opracowuje regulamin przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym własne  
17  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 49 1 x 1-3 wojt przekazywanie w terminie do 31 stycznia każdego roku właściwemu marszałkowi wojewodztwa informacji dotyczących publicznego transporu zbiorowego własne  
18  Ustawa Prawo energetyczne 20 1 x x wójt w przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, uchwalonych przez radę gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. własne  
19 Ustawa Prawo energetyczne 20 5  x  x wójt jako organ wykonawczy zawieranie umów z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu realizacji planu    
20 Ustawa Prawo energetyczne 18 1 x wójt jako organ zarządzający planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy zadanie własne  
21  Ustawa o działalności leczniczej 75 2 x x wójt dokonuje przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej mających różne podmioty tworzące będące jednostkami samorządu terytorialnego w jedną spółkę    
22 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 8 3  x  x wójt jako organ zarządzający przyjmowanie zawiadomienia przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody    
23 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 12 5  x wójt jako organ zarządzający informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi    
24 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 16 1  x  x wójt jako organ administracji udzielanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków własne przepisy przewidują określone kompetencje dla wójta w ramach toczącego się postępowania
25  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 17b 1 x x wójt odmowa udzielanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków własne  
26 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 17c 1  x  x wójt jako organ administracji udzielanie promesy zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków własne  
27 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 18a 1 x  1-3 wójt jako organ administracji cofanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przestało spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie usunęło, w wyznaczonym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) terminie własne  
28 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 18a 2 x  1-2 wójt jako organ administracji możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w sytuacji gdy przepisy odrębne tak stanowią, przedsiębiorca nie podjął, mimo wezwania, lub zaprzestał wykonywania działalności określonej w zezwoleniu własne  
29 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 18b 4  x  x wójt jako organ administracji prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń    
30 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 18e 1  x  x wójt jako organ administracji kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem    
31 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 24a 4  x  x wójt jako organ wykonawczy ogłaszanie uchwalonych na okres pierwszych 18 miesięcy cen i stawek opłat w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty    
32 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 31  x  x  x wójt jako organ wykonawczy przejmowanie za odpłatnością urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie z własnych środków    
33 Ustawa o drogach publicznych 6a 2  x  x wójt jako organ wykonawczy wyrażanie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg powiatowych    
34 Ustawa o drogach publicznych 6a 3  x  x wójt jako organ wykonawczy wyrażanie opinii o przebiegu istniejących dróg powiatowych    
35 Ustawa o drogach publicznych 8 4  x  x wójt jako organ wykonawczy oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drigami gminnymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń    
36 Ustawa o drogach publicznych 19 2 4  x wójt jako organ wykonawczy wskazanie na wójta jako zarządcę dróg gminnych (podmiotu, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg)  własne  
37  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 1 wojt jako zarządca dróg opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego własne  
38  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 2 wójt jako zarządca dróg opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich własne  
39  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 3 wójt jako zarządca dróg pełnienie funkcji inwestora własne  
40  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 4 wójt jako zarządca dróg utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego własne  
41  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 5 wójt jako zarządca dróg realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu własne  
42  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 6 wójt jako zarządca dróg przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju własne  
43 

Ustawa o drogach publicznych

20 x x 7 wójt jako zarządca dróg koordynacja robót w pasie drogowym własne  
44  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 8 wójt jako zarządca dróg wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych własne  
45  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 9 wójt jako zarządca dróg prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom własne  
46  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 9a wójt jako zarządca dróg sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad własne  
47  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 10 wójt jako zarządca dróg przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego własne  
48  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 10a wójt jako zarządca dróg badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego własne  
49  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 11 wójt jako zarządca drog wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających własne  
50  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 12 wójt jako zarządca dróg przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników własne  
51  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 13 wójt jako zarządca dróg przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg własne  
 52 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 14 wójt jako zarządca dróg wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia własne  
53  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 15 wójt jako zarządca dróg dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego własne  
54  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 16 wojt jako zarzadca drog utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów własne  
55  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 17 wójt jako zarządca dróg nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości własne  
56  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 18 wójt jako zarządca dróg nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa własne  
57  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 19 wójt jako zarządca dróg zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat własne  
58  Ustawa o drogach publicznych 20 x x 20 wójt jako zarzadca dróg zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej własne  
59  Ustawa o drogach publicznych 20b x x 1 wójt jako zarzadca dróg instalacja w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących własne  
60  Ustawa o drogach publicznych 20f x x 1 wojt jako zarzadca dród obowiązek uwzględniania uchwał rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych; o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego własne  
61  Ustawa o drogach publicznych 20f x x 2 wojt jako zarzadca dróg obowiązek udostepniania nieodpłatnie gminie na jej wniosek część pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych. własne  
62  Ustawa o drogach publicznych 21 1a x x wójt jako zarządca zarządca drogi może upoważnić pracowników odpowiednio urzędu gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych własne  
63  Ustawa o drogach publicznych 25 1 x x wójt jako zarządca dróg budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli droga gminna jest drogą wyższej kategorii własne  
64  Ustawa o drogach publicznych 25 2 x x wójt jako zarządca dróg ponoszenie kosztów budowy lub przebudowy skrzyżowania dróg różnych kategorii wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, jeżeli gmina wystąpiła z taką inicjatywą własne  
65  Ustawa o drogach publicznych 25 4 x x wójt jako zarządca dróg ponoszenie kosztów budowy lub przebudowy skrzyżowania autostrady lub drogi ekspresowej z drogą gminną wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania. własne  
66  Ustawa o drogach publicznych 26 x x x wójt jako zarządca dróg budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona budowli brzegowych przepraw promowych zlokalizowanych w ciągu drogi wraz z urządzeniami i instalacjami oraz jednostkami przeprawowymi (promami) własne  
67 Ustawa o drogach publicznych  29 1  x  x wójt jako organ wykonawczy zezwalanie na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną własne  
68  Ustawa o drogach publicznych 29 2 x x wójt jako zarządca dróg przebudowa zjazdow w przypadku budowy lub przebudowy drogi gminnej własne  
69 Ustawa o drogach publicznych 29a 1  x  x wójt jako organ wykonawczy wymierzanie kary pieniężnej za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy progi lub o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu  własne  
70  Ustawa o drogach publicznych 32 1 x x wójt jako zarządca dróg W przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej przecięcia się z inną drogą transportu lądowego - z wyjątkiem skrzyżowania z linią kolejową w poziomie szyn, wodnego, korytarzem powietrznym w strefie lotniska lub urządzeniem typu liniowego (w szczególności linią energetyczną lub telekomunikacyjną, rurociągiem, taśmociągiem) powoduje naruszenie tych obiektów lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub dokonanie zmiany należy do zarządcy drogi własne  
71 Ustawa o drogach publicznych 35 1  x  x wójt jako organ wykonawczy sporządzanie i okresowa weryfikacja planu rozwoju sieci drogowej    
72 Ustawa o drogach publicznych 36  x  x  x wójt jako organ wykonawczy orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego pasa drogowego drogi gminnej zajętego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu własne  
73 Ustawa o drogach publicznych 38 2  x  x wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń istniejących w pasie drogowym drogi gminnej niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłózają wykonywania zadań zarządu drogi    
74 Ustawa o drogach publicznych 39 3  x  x wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego własne  
75 Ustawa o drogach publicznych 39 6  x  x wójt jako organ wykonawczy obowiązek lokalizacji kanału technoloigicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drogi  własne  
76 Ustawa o drogach publicznych 40 1  x  x wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg własne  
77  Ustawa o drogach publicznych 40 3 x x wójt pobieranie opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej własne  
78 Ustawa o drogach publicznych 40 11  x  x wójt jako organ wykonawczy ustalanie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi gminnej własne  
79 Ustawa o drogach publicznych 40 12  x  x wójt jako organ wykonawczy wymierzanie kary pieniężnej za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi własne  
80 Ustawa o drogach publicznych 40 14a  x  x wójt jako organ wykonawczy określanie warunków zajęcia pasa drogowego w związku z koneicznością usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym, warunków przywrócenia pasa do stanu poprzedniego oraz wysokość opłaty własne  
81 Ustawa o drogach publicznych 40 14b  x  x wójt jako organ wykonawczy wymierzanie kary pieniężnej za wejście w pas drogowy - w związku z koniecznością usunięcia awarii - bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powiezchni zajęcia pasa własne  
82 Ustawa o drogach publicznych 42 2  x  x wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na umieszczenie urządzenia liniowego w odległości mneijszej niż przewidziana w ustawie minimalna odległość od granicy pasa  własne  
83  Ustawa o drogach publicznych 42 3 x 1 wójt wyrażenie zgody na umieszczenie urządzenia linowego na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i na warunkach przez niego określonych własne  
84  Ustawa o drogach publicznych 42 3 x 2 wójt wyrażanie zgody na umieszczenie urządzenia linowego na terenach górskich, zalesionych i w parkach narodowych i na warunkach przez niego określonych własne  
85  Ustawa o drogach publicznych 43 2 x x wójt wyrażanie zgody na usytuowanie obiektu przy drodze gminnej w szczegolnych przypadkach w odległości mniejszczej niż 6m (teren zabudowany) i 15 m (teren niezabudowany) własne  
86 Ustawa o transporcie kolejowym 9o 3 x wójt jako organ zarządzający wyrażanie opinii w przedmiocie ochrony samorządowych obiektów infrastruktury na potrzeby wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej    
87 Ustawa o transporcie drogowym 7 2 x wójt jako organ administracji udzielanie, odmowa udzielenie, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie transportu drogowego w przewozach taksówkowych własne  
88 Ustawa o transporcie drogowym 18 1 x wójt jako organ administracji wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy    
89  Ustawa o transporcie drogowym 41 2 x x wójt pobieranie opłaty z tytułu wydawania licencji i zezwoleń    
91  Ustawa o transporcie drogowym 83 1 x x wójt może nałożyć na przewoźnika drogowego obowiązek przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub zezwoleniu    
92  Ustawa o transporcie drogowym 84 1 x x wójt uprawnione do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów    
93  Ustawa o transporcie drogowym 90 x x 1-2 wójt w przypadku stwierdzenia uchybien po kontroli wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie lubcofa licencję lub zezwolenie    
94 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 5 6  x  x wójt jako organ administracji sprawowanie nadzoru nad realizacją przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku    
95 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 5 7  x wójt jako organ administracji nakazywanie wykonania obowiązku z zakresu utrzymania czystości i porządku    
96 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6 7  x  x wójt jako organ administracji ustalanie wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, wysokości opłat, terminu uiszczania opłat oraz sposobu i terminu udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia własne  
97 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6 10  x  x wójt jako organ administracji przedłużanie decyzji wydanej na podstawie art.. 6 ust. 7 na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji własne  
98  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6d 1 x x wójt obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów własne  
99  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6f 1 x x wójt zawiera umowę z przedsiębiorcą ktory wygrał przetarg na odbieranie odpadów komunalnych własne  
100  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6f 2 x x wójt W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg własne  
 101 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6o 1 x x wójt wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji własne  
102  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6p x x x wójt określa wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej własne  
103  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6q x x x wójt uprawnienia organu podatkowegoW sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi własne  
104  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6qa x x x wójt jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi włąsne  
105 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 7 6  x  x wójt jako organ administracji wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części własne  
106 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 7 6b  x  x wójt jako organ administracji prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku  własne  
107  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 9b 2 x x wójt prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości własne  
108  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 9c 7 x x wojt nadaje przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości numer rejestrowy własne  
109  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 9q 1 x x wójt obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi własne  
110  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 9u 1 x x wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy własne  
111  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 9v 1 x x wójt może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych własne  
112 Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 8 2  x  x wójt jako organ administracji sporządzanie projektu wykazów uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów we wspólnocie    
113 Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 18 1  x  x wójt jako organ administracji zatwierdzanie statutu (i zmian w nim) spółki utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową    
114 Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 21 6  x  x wójt jako organ administracji zatwierdzanie wykazu zaległości z tytułu nie uiszczonych w terminie opłat statutowych oraz z tytułu kosztów zastępczego wykonania świadczeń przewidzianych w statucie spółki utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową    
115 Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 23  x  x  x wójt jako organ administracji nadzór nad działalnością spółek powołanych do sprawowania zarządu nad wspólotami gruntowymi    
116 Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 24 1  x  x wójt jako organ administracji zatwierdzanie planu zagospodarowania i regulaminu uzytkowania gruntów i urządzeń spółki utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową    
117 Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 25 1  x  x wójt jako organ administracji tworzenie spółki przymusowej, nadawanie jej statutu oraz wyznaczanie organów spółki spośród osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej w sytuacjach wskazanych w przepisach    
118 Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 25 2  x  x wójt jako organ administracji powoływanie organów spółki przymusowej spośród osób nie będących członkami spółki w przypadkach przewidzianych prawem    
119 Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 25 3  x  x wójt jako organ administracji ustalanie wynagradzania osobom nie będącym członkom spółki wyznaczonym do organów spółki    
120 Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 26 1  x  x wójt jako organ administracji wyrażanie zgody na zbycie, zamianę, przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich cześci oraz na zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę    
121 Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 27 2  x  x wójt jako organ administracji zatwierdzanie zbycia udziału we wspólnocie gruntowej    
122 Ustawa Prawo wodne 29 3  x  x wójt jako organ administracji nakazywanie właścicielowi gruntu, na którym zaistniałe zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom    
123 Ustawa Prawo wodne 30 2  x  x wójt jako organ administracji zatwierdzanie ugody zawartej między właścicielami gruntów a dotyczącej ustalenia zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną    
124 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 7 3  x  x wójt jako organ administracji występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących uzytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha, oraz gruntów leśnych   następuje w ramach procedury opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
125 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 14 1  x  x wójt jako organ administracji wyrażanie opinii o zasadności nałożenia obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości uzytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych klas I, II, IIIa, IIIb, III, IVa i IV oraz z torfowisk - w odniesieniu do których wydana została decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej    
126 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 15 5  x  x wójt jako organ administracji nakazywanie właścicielowi gruntów, winnego zaistnienia degradacji gruntów - w tym spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów   jeśli decyzja nie została wykonana wójtowy przysługuje prawo zlecenia wykonania zastępczego wskazanych zabiegów na koszt właściciela gruntów
127 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 16 5  x  x wójt jako organ administracji nakazywanie w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym właścicielowi gruntów w oznaczonym terminie zniszczenie określonych upraw, przemieszczenie zwierząt poza obszar ograniczonego uzytkowania lub dokonanie ich uboju w przypadku prowadzenia produkcji niezgodnie z planem gospodarowania na gruntach położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych własne  
128 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 22 2 x wójt jako organ administracji wydawanie opinii w sprawie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania    
129 Ustawa o ochronie roślin 7 1 x wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów kwarantannowych   o zwiadomieniu musi być niezwłocznie powiadomiony właściwy wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa
130 Ustawa Prawo łowieckie 8 3a  x  x wójt jako organ zarządzający opiniowanie projektu rocznego planu łowieckiego    
131 Ustawa Prawo łowieckie 11 3  x  x wójt jako organ zarządzający współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny    
132 Ustawa Prawo łowieckie 29 1  x  x wójt jako organ zarządzający opiniowanie wydzierżawienia obwodu łowieckiego    
133 Ustawa Prawo łowieckie 14    x  x wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno    
134 Ustawa Prawo łowieckie 47 2  x wójt jako organ administracji prowadzenie mediacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody łowieckie    
135 Ustawa o lasach 14 5  x  x wójt jako organ zarządzający opiniowanie decyzji starosty w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów całkowitego lub cześciowego zalesienia gruntów    
136 Ustawa o lasach 21 4  x  x wójt jako organ administracji pisemne informowanie właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu    
137 Ustawa o lasach 35 3  x  x wójt jako organ zarządzający opiniowanie wniosku właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa o nieodpłatne udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (upraw leśnych)    
138 Ustawa o lasach 40  x  x  x wójt jako organ wykonawczy składanie wniosku o przekazanie w użytkowanie wskazanej jednostce organizacyjnej lasów, gruntów oraz innych nieruchomości, bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia, jeżeli przemawiają za tym względy wymienione w ustawie    
139 Ustawa o lasach 58 5  x  x wójt jako organ zarządzający opiniowanie rocznego planu zalesiania gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa    
 140 Ustawa o ochronie przyrody 66 2 x x wójt przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego informuje o planowanej inwestycji zarządzającego ogrodem, który może zgłosić zastrzeżenia i wnioski.    
141 Ustawa o ochronie przyrody 83 1  x  x wójt jako organ administracji udzielanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości własne  
142 Ustawa o ochronie przyrody 88 1 x  1 wójt jako organ administracji wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności własne  
143 Ustawa o ochronie przyrody 88 1 x wójt jako organ administracji wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia własne  
144 Ustawa o ochronie przyrody 88 1 x wójt jako organ administracji wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych własne  
145 Ustawa o ochronie przyrody 88 3  x  x wójt jako organ administracji odraczanie terminu płatności wymierzonych kar, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich zywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów własne  
146 Ustawa o ochronie przyrody 88 4  x  x wójt jako organ administracji umarzanie kary po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu albo odtworzeniu korony drzewa własne  
147 Ustawa o ochronie przyrody 88 6  x  x wójt jako organ administracji umarzanie kary za zniszczenie terenów zieleni, jeżeli posiadacz nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren zieleni własne  
148 Ustawa o ochronie przyrody 88 7  x  x wójt jako organ administracji rozłożenie wymierzonej kary administracyjnej na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat własne  
 149 Ustawa o ochronie przyrody 91 x x 4 wójt jest organem w zakresie ochrony przyrody własne  
 150 Ustawa Prawo ochrony środowiska 17 1 x x wójt sporządza gminny program ochrony środowiska własne  
 151 Ustawa Prawo ochrony środowiska 17 4 x x wójt zapewnie udział społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska własne  
 152 Ustawa Prawo ochrony środowiska 91 2 x x wójt opiniowanie planów ochrony powietrza  własne  
153 Ustawa Prawo ochrony środowiska 118b 2  x  x wójt jako organ zarządzający uzgadnianie projektu rady powiatu w przedmiocie wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją    
154 Ustawa Prawo ochrony środowiska 162 5  x  x wójt jako organ administracji przyjmowanie informacji osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska    
155 Ustawa Prawo ochrony środowiska 162 6  x wójt jako organ administracji okresowe przedkładanie zbiorczych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska    
156 Ustawa Prawo ochrony środowiska 245 1  x wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o zauważeniu wystąpienia poważnej awarii    
157 Ustawa Prawo ochrony środowiska 18 2  x  x wójt jako organ wykonawczy sporządzanie raportów z wykonania gminnego programu ochrony środowiska i przedkładanie ich radzie gminy   obowiązkowy co dwa lata
158 Ustawa Prawo ochrony środowiska 379 1  x  x wójt jako organ wykonawczy sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością    
 159 Ustawa Prawo ochrony środowiska 379 4 x x wójt prawo wystepowania w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczeniaprzeciwsko przepisom o ochronie środowiska własne  
160 Ustawa Prawo ochrony środowiska 323 2  x  x wójt jako organ zarządzający występowanie z roszczeniem wobec podmiotu odpowiedzilanego za wywołanie bezpośredniego zagrożenia szkodą lub wyrządzenie szkody środowisku poprzez bezprawne oddziaływanie, o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych    
161 Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 39 1  x  x wójt jako organ administracji przyjmowanie informacji określonych kategorii podmiotów zbierających zużyty sprzęt o danych firmy oraz adresach punktów zbierania zużytego sprzętu   w analogicznym zakresie przekazywane są informacje o zmianach (ust. 2) oraz o zakończeniu działalności (ust. 3)
162 Ustawa o izbach rolniczych 35 4  x wójt jako organ administracji przekazywanie kwartalnych informacji o stanie i terminach realizacji dochodów izb pochodzących z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby    
163 Ustawa o izbach rolniczych 28 2  x  x wójt jako organ administracji sporządzanie spisu uprawnionych do udziału w wyborach do izby rolniczej zlecone  
164 Ustawa o izbach rolniczych 35 2  x  x wójt jako organ wykonawczy odprowadzanie odpisu z podatku rolnego stanowiącego dochód izb rolniczych    
165 Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 5 1  x  x wójt jako organ administracji zwrot podatku producentowi rolnemu zlecone  
166 Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 9 3  x  x wójt jako organ administracji przyznanie wójtowi uprawnień organu podatkowego jako organu pierwszej instancji w postępowaniach w sprawie pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrotu podatku zlecone  
167 Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 8a 1  x  x wójt jako organ zarządzający przyjmowanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu    
168 Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 8a 3  x  x wójt jako organ zarządzający kierowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska uzasadnionego wniosku o podjęcie należących do jego działań i kompetencji zmierzających do usunięcia istniejącego bezpośredniego zagrożenia środowiska    
169 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku 25  x x wójt jako organ administracji udostępnianie na stronie BIP określonych ustawą dokumentów    
170 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku 75 1 x wójt jako organ administracji wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć, o ile wydanie decyzji nie zostało zastrzeżone dla innego organu własne  
171 Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 35 1  x  x wójt jako organ zarządzający sporządzanie rocznego sprawozdania zawierającego informacje o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych przez gminę lub podmiot działający w ich imieniu oraz o wydatkach poniesionych na te działania    
172 Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz o opłacie produktowej 35 2  x  x wójt jako organ zarządzający przechowywanie przez 5 lat dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów opakowaniowych do odzysku i recyklingu    
173 Ustawa o odpadach wydobywczych 11 4  x wójt jako organ administracji wyrażanie opinii w przedmiocie projektu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi    
174 Ustawa o odpadach wydobywczych 31 3  x  x wójt jako organ administracji przejmowanie na podstawie umowy realizacji obowiązków dotyczących utrzymania, monitoringu oraz działań po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części    
175 Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt 42 1 x  1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomienia posiadacza zwierzęcia w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, w szczególności poronienia u bydła, świń, owiec i kóz, objawów neurologicznych u zwierząt, znacznej liczby nagłych padnięć, zmian o charakterze krost, pęcherzy, adżerek lub wyborczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych oraz podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury    
176 Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt 49 12  x  x wójt jako organ administracji powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców oraz informowanie o tym fackei powiatowego lekarza weterynarii    
177 Ustawa o nawozach i nawożeniu 18 6  x  x wójt jako organ administracji przyjmowanie kopii planu nawożenia od podmiotu prowadzącego chów lub hodowlę drobiu powyżej 40.000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2.000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior oraz przez niektrych nabywców nawozu naturalnego    
178 Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 42 4  x  x wójt jako organ zarządzający wyrażanie opinii w przedmiocie niektórych decyzji administracyjnych wydawanych przez administrację morską    
179 Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 37 4  x  x wójt jako organ zarządzający uzgadnianie planów i projektów związanych z zagospodarowaniem morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego    
180 Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym 39 1  x  x wójt jako organ wykonawczy sporządzanie operatu uzdrowiskowego    
181 Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym 43 1  x  x wójt jako organ wykonawczy sporządzanie operatu uzdrowiskowego nie rzadziej niż raz na 10 lat    
182 Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontow i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 13b 1  x  x wójt jako organ zarządzający występowanie do starosty z wnioskiem o wpisanie obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów w wyniku osunięcia ziemi, o wpisanie do rejestu prowadzonego przez starostę    
183 Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontow i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 13c 5  x  x wójt jako organ administracji prowadzenia spraw ustalenia i wypłaty odszkodowania oraz wykupu nieruchomości    
 184 Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu 13d 2 x x wójt sporządza projekt miejscowego planu odbudowy, zawierający część tekstową i graficzną    
185 Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontow i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 13f 1  x wójt jako organ wykonawczy składanie wniosków co do nieruchomości objętych miejscowym planem odbudowy, w odniesieniu do których istnieje konieczność wywłaszczenia na rzecz gminy w celu realizacji miejscowego planu odbudowy    
 186 Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu 13h 5 x x wójt prowadzi wykaz nieruchomości przeznaczanych do zamiany    
187 Ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 4 3  x  x wójt jako organ zarządzający opiniowanie granic Pomników Zagłady    
188 Ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 15 1  x  x wójt jako organ zarządzający wydawanie opinii w przedmiocie decyzji wojewody wprowadzajacych ograniczenia na terenie Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej oraz decyzji o wywłaszczaniu nieruchomości na cele ochrony Pomnika Zagłady    
189 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 8 3  x  x wójt jako organ administracji powoływanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalanie w drodze regulaminu jej organizacji i trybu działania    
190 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 8 4  x  x wójt jako organ administracji powierzanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej powołanej w innej gminie pełnienia funkcji organu doradczego    
 191 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 9 2 x x wójt sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem    
 192 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 11 x x 1 wójt ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia    
 193 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 11 x x 2 wójt zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium    
194  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 11 x x 4 wójt sporządza projekt studium rozpatrując wnioski dotyczące studium, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa; w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zadań rządowych, uwzględnia ustalenia programów służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym    
195  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 11 x x 5 wójt zyskuje od gminnej lub innej właściwej, komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie studium    
196  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 11 x x 6 wójt występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium    
197  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 11 x x 9 wójt wprowadza do studium zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień    
198  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 11 x x 10 wójt ogłasza o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu oraz publikuje na stronach internetowych urzędu gminy na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami    
199  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 11 x x 11 wójt wyznacza w ogłoszeniu, o wyłożeniu projektu studium, termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium    
200  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 11 x x 12 wójt przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag    
201  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 12 2 x x wojt przedstawia wojewodzie uchwałę o uchwaleniu studium wraz z załącznikami, oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi    
202 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 14 5  x  x wójt jako organ administracji wykonywanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium    
203  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 15 1 x x wójt sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem    
 204 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 1 wójt głasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia    
205  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 2 wójt zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu    
206  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 4 wójt sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski do planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;    
207  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 5 wójt sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego    
208  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 6 wójt wystepuje o opinię projektu planu i o uzgodnienie projektu planu    
209  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 9 wójt wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami    
210  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 11 wójt wyznacza w ogłoszeniu, o wyłożeniu projektu planu, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu    
211  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 12 wójt rozpatruje uwagi, dotyczące projektu planu, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania    
212  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 13 wójt wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia    
213  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 14 wójt przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag    
214  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  17  x  x  6 wójt  opiniuje projekt planu, jeżeli jego gmina graniczy z obszarem planu, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym    
215 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 31 1  x  x wójt jako organ wykonawczy prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów związanych z nimi oraz odpowiedzialność za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących    
216 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 32 1  x  x wójt jako organ zarządzający analizowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenianie postępu w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania    
217  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 36 4 x x wójt pobiera jednorazową opłatę ustaloną w planie miejscowym, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość    
218  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 37 7 x x wójt ustalanie renty planistycznej    
219  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 37 8 x x wójt przedstawia okresowo - odpowiednio do potrzeb, lecz co najmniej raz w roku - na sesji rady gminy informację o zgłoszonych przez właściciela lub użytkownika wieczystego żądaniach wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości z której korzystanie stało się częściowo lub całkowicie niemożliwe w związku z uchwaleniem planu miejscowego  i o wydanych decyzjach, o uiszczeniu opłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości przez uchwalenie planu miejscowego    
220 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 41 1 x  6 wójt jako organ administracji wydawanie opinii w przedmiocie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa    
221 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 44 2  x  x wójt jako organ wykonawczy uzgodnienie terminu realizacji przeidzianej w planie zagospodarowania przestrzennego wojewóztwa inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do planu miejscowego    
222 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 51 1  x wójt jako organ administracji ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim własne  
223 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 51 1  x wójt jako organ administracji ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym własne  
 224 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 53 3 x 1 i 2 wójt

jako organ właściwy w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji

   
225 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 57 2  x  x wójt jako organ administracji prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym    
 226

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

57 4 x x wójt przekazuje marszałkowi województwa kopie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, w terminie 7 dni od dnia ich wydania.    
227 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 59 3  x  x wójt jako organ administracji nakazywanie właścicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomości wstrzymania uzytkowania terenu z wyznaczeniem terminu, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy albo przywrócenia poprzedniego sposobu zagospdoarowania w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania wymaganej prawem decyzji o warunkach zabudowy własne  
228 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 60 1  x  x wójt jako organ administracji ustalanie warunków zabudowy terenu własne  
 229 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 62 1 x 1 i 2 wójt podejmuje zawieszone postepowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany    
 230 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 65 1 x 1 i 2 wójt

jako organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę albo dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji

   
231 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 67 1  x wójt jako organ administracji prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy    
232 Ustawa Prawo wodne 28 2  x wójt jako organ administracji wyznaczanie części nieruchomości umożliwiajacych dostęp do wody własne  
233 Ustawa Prawo farmaceutyczne 94 2  x  x wójt jako organ zarządzający opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych    
234 Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 7 2  x wójt jako organ zarządzający opiniowanie projektu programu przemieszczeń pracowników likwidowanej kopalni    
235 Ustawa Prawo przewozowe 8 1 x wójt jako organ administracji ograniczenie obowiązku przewozu w gminnym regularnym przewozie osób ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa albo w przypadku klęski żywiołowej    
236 Ustawa Prawo przewozowe 9 2 x wójt jako organ administracji nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przeozowego w przypadku klęski żywiołowej    
237 Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych 6 1  x  x wójt jako organ administracji wydawanie decyzji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od dnia ostatniego pochowania zwłok na cmentarzu własne  
238 Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych 21 1  x  x wójt sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych do niej    
 239 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 6a 5 x x wójt prowadzi sprawy powierzone mu w drodze porozumienia przez staroste w zakresie jego zadań i kompetencji jako organu administracji geodezyjnej i kartograficzbnej, na wniosek gminy     
240 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 29 3  x  x wójt jako organ administracji dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości   w określonych wypadkach postępowanie pod względem merytorycznym kończy się ugodą graniczną
 241 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 33 2  x 1 wójt wydanie decyzji o rozgraniczeniu poprzedza oceną prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca dokumentację do poprawy i uzupełnienia;    
242 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 47a 5  x  x wójt jako organ administracji ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi własne  
243 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 47a 1 x wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów własne  
244 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 47a 1 x wójt jako organ wykonawczy umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy własne  
245 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 24  x  x  x wójt jako organ administracji wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej własne  
246 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 31 1  x  x wójt jako organ administracji kontrolowanie zgodności przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu obligatoryjnie  
247 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 31 2  x  x wójt jako organ administracji kontrolowanie zgodności przebiegu imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu fakultatywna  
248 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 32  x  x wójt jako organ administracji zakazywanie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku naruszenia warunków bezpieczeństwa stanowiących podstawę do wcześniejszego wydania zezwolenia na przeprowadzenie tej imprezy    
249 Ustawa o policji 6d 1  x  x wójt opiniowanie powołania i odwołania komendanta komisariatu Policji    
250 Ustawa o policji 6d 4  x  x wójt wyrażanie opinii o powierzeniu na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy stanowiska komendanta komisariatu Policji jednemu z jego zastępców, a w razie braku zastępców - innemu policjantowi    
251 Ustawa o policji 8a 2  x wójt wyrażanie opinii o mianowaniu i zwalnianiu ze stanowiska kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji   upoważnienie może być przekazane organowi wykonawczemu jednostki pomocniczej gminy
252 Ustawa o policji 10 1  x  x wójt i rada gminy przyjmowanie rocznego sprawozdania komendanta Policji ze swojej działalności wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego   składane corocznie oraz na każde żądanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego
253 Ustawa o policji 11 1  x  x wójt prawo żądania od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegajacych naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznegi    
254 Ustawa o policji 13 4  x wójt jako organ wykonawczy zawieranie porozumienia z właściwym komendantem wojewódzkim Policji w przedmiocie zwiększenia liczby etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie gminy ponad liczbę ustaloną zgodnie z algorytmem    
255 Ustawa o policji 13 4a  x  x wójt jako organ wykonawczy zwieranie porozumienia z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) w przedmiocie warunków przekazania Policji środków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służbyb ponadnormatywnej lub nagrodę za osiągnięcia w służbie    
256 Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 12a 3b  x  x wójt jako organ zarządzający występowanie do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wniosekim o podjęcie działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi    
257 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 3  x  x wójt jako organ zarządzający wydawanie komendatnowi powiatowemu Państwowej Strazy Pożarnej polecenia podjęcia działań w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia    
258 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 17 6  x  x wójt jako organ administracji pełnienie zadań terenowego organu obrony cywilnej    
 259 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 25 1 x x wojt przeprowadza czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziała z organami wojskowymi    
260 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 31 2  x  x wójt jako organ administracji prowadzenie rejestracji wojskowej na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej    
261 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 31a 7  x  x wójt jako organ administracji wzywanie osoby podlegającej rejestracji do zgłoszenia się do rejestracji w określonym miejscu i terminie    
262 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 31a 9  x  x wójt jako organ administracji nakładanie na osoby, które nie zgłosiły się bez uzasadnionej przyczyny do rejestracji, grzywny w celu przymuszenia albo zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję do urzędu gminy    
263 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
32 7 x  1 wójt jako organ administracji sprawdzanie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej    
264 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 8  x  x wójt jako organ administracji wzywanie zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej    
265 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 9  x  x wójt jako organ administracji prowadzenie listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej oraz wypłacanie świadczeń w czasie kwalifikacji wojskowej    
266 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 10  x  x wójt jako organ administracji nakładanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej, która bez uzasadnionej przyczyny nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej, grzywny w celu przymuszenia albo zarządzanie przymusowego doprowadzenia takiej osoby przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji    
267 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 11a  x  x wójt jako organ administracji wykonywanie czynności związanych z przyjęciem wniosków o orzeczenie konieczności sprawowania przez oosby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny    
268 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 39a 1  x  x wójt jako organ administracji orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny zlecone  
269 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 53 3 x  1 wójt jako organ administracji dokonywanie zameldowania osób podlegajacych obowiązkowi czynnej służby wojskowej po uprzednim wymeldowaniu się ich z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące (wojskowy obowiązek meldunkowy)   o zameldowaniu zawiadamiani się wojskowi komendanci uzupełnień oraz wójtowie właściwi ze względu na poprzednie miejsce pobbytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
 270 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej 53 3 x 2 wójt zawiadamia wojskowych komendantów uzupełnień oraz wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) właściwych ze względu na poprzednie miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej o zmianach zgłoszonych przy spełnianiu wojskowego obowiązku meldunkowego    
 271 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej 54 1c x 7 wójt prawo żądania okazania wojskowych dokumentów osobistych od osób będących żołnierzami w czynnej slużbie wojskowej    
 272 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej 54 1d x 3 wójt prawo żądania okazania wojskowych dokumentów osobistych od osób niebędących żołnierzami w czynnej slużbie wojskowej    
273 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 60 4 x wójt jako organ administracji zorganizowanie doręczania i doręczanie w gminach kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, oraz do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny    
274 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 60 6  x  x wójt jako organ administracji rozplakatowanie obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny    
275 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 88 1  x  x wójt jako organ administracji orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny zlecone  
276 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 119a 5  x  x wójt jako organ administracji ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych zlecone  
277 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 127 1  x  x wójt jako organ administracji uznawanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny zlecone  
278 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 127 1a  x  x wójt jako organ administracji uznawanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego zlecone  
279 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 131 5a  x  x wójt jako organ administracji rozstrzyganie o pokrywaniu żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, należności i opłat związanych z zajmowanym lokalem mieszkalnym zlecone  
280 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 131 6  x  x wójt jako organ administracji wypłacanie należności i opłat ustalonych na podstawie art.. 131 ust. 5a    
281 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 138 3  x  x wójt jako organ zarządzający tworzenie formacji obrony cywilnej    
282 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 143 2  x  x wójt jako organ zarządzający przeznaczanie osób na stanowisko komendanta formacji obrony cywilnej    
283 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 173 2  x  x wójt jako organ zarządzający nakładanie obowiązków w zakresie przygotowania do samoobrony osób posiadających obywatelstwo polskie    
284 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 202 1  x  x wójt jako organ administracji nakładanie obowiązku świadczeń osobistych zlecone  
285 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 203 1  x  x wójt jako organ administracji przeznaczanie osoby do wykonania świadczeń osobistych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zlecone  
286 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 210 1  x wójt jako organ administracji przeznaczanie nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zlecone  
287 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 211 1  x  x wójt jako organ administracji wzywanie posiadacza nieruchomości lub rzeczy ruchomej, wobec którego wydano decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, do wykonania tego świadczenia    
288 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 219 1  x  x wójt jako organ administracji nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w sytuacji ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - w tym w drodze obwieszeń lub w inny sposób zlecone  
289 Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym 43 2 x wójt jako organ administracji kontrola przestrzegania wprowadzonych przez Radę Ministrów ograniczeń mających na celu zmniejszenie zużycia paliw przez odbiorców, w szczególności ograniczeń sprzedaży paliw przez sprzedaż tych paliw na podstawie wydanych odbiorcom pisemnych upoważnień do zakupu określonej ilości paliw w określonym czasie, zakazu organizacji imprez motorowych, ograniczeń funkcjonowania transpotu towarów i osób    
290 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 9  x  x  x wójt jako organ zarządzający przyjmowanie zawiadomień o zauważonych pożarach, klęskach żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeniach    
291 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 14 5  x  x wójt jako organ zarządzający koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gasniczego na obszarze gminy    
292 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 32 3a  x  x wójt jako organ zarządzający zatrudnianie komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej    
293 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 17 1  x  x wójt jako organ zarządzający tworzenie, przekształcania lub likwidowanie gminnych zawodowych straży pożarnych   dyskusyjne przyporządkowanie kompetencji, przepis posługuje się pojęciem organu gminy, wg zasad ogólnych powinna to być rada gminy, jednakże uwzględniając przewidzianą w przepisie formę działania (zarządzenie) można przypuszczać, że będzie to jednak wójt
294 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 18  x  x  x wójt jako organ zarządzający określanie organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania gminnej zawodowej straży pożarnej    
295 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 28 2  x  x wójt jako organ wykonawczy wypłacanie ekwiwalentu przysługującego członkowi ochotniczej strazy pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym własne  
296 Ustawa o stanie klęski żywiołowej 8  x x wójt jako organ zarządzający kierowanie działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej, jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy   zakres uprawnień sprecyzowany w art.. 9 ust. 1-3
297 Ustawa o stanie klęski żywiołowej 15  x  x x wójt jako organ zarządzający współdziałanie i wzajemne przekazywanie informacji w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania    
298 Ustawa o stanie klęski żywiołowej 22 1  x  x wójt jako organ administracji wprowadzanie świadczeń osobistych i rzeczowych, jeżeli siły i środki, którymi dysponuje wójt są niewystarczające    
299 Ustawa o stanie klęski żywiołowej 23 1 x  1 wójt jako organ administracji wprowadzanie niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, w granicach dopuszczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, o ile stan ten został wprowadzony na terenie gminy zlecone  
300 Ustawa o stanie klęski żywiołowej 26  x  x  x wójt jako organ zarządzający zobowiązywanie redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych do nieodpłatnego, niezwłoczenego publikowania lub zamieszczania komunikatów związanych z działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia    
301 Ustawa o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 3 1  x  x wójt jako organ administracji wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej    
302 Ustawa o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 5 1  x  x wójt jako organ administracji powoływanie do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych   nie ma jasnej korelacji pomiędzy tą kompetencją, a kompetencją wynikającą z art.. 3 ust. 1
303 Ustawa Prawo budowlane 89c 1  x  x wójt jako organ zarządzający wydawanie właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenia podjęcia działań zmierzajacych do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych    
304 Ustawa o strażach gminnych 3 1  x  x wójt jako organ wykonawczy zawieranie poorzumienia o utworzeniu wspólnej straży gminnej    
305 Ustawa o strażach gminnych 6 2  x  x wójt jako organ wykonawczy nadawanie regulaminu straży gminnej umiejscowionej w strukturze urzędu    
306 Ustawa o strażach gminnych 7 1  x  x wójt jako organ wykonawczy zatrudnianie komendanta straży gminnej    
307 Ustawa o strażach gminnych 9 1  x  x wójt jako organ wykonawczy sprawowanie nadzoru nad działalnością straży    
308 Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 84 3 x wójt jako organ administracji obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników    
309 Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 84 4 x wójt jako organ administracji obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych    
310 Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 90 2  x  x wójt jako organ administracji wzywanie do uiszczenia opłaty z tytułu niezawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego    
311 Ustawa o broni i amunicji 47  x  x  x wójt jako organ administracji zatwierdzanie regulaminu strzelnicy własne  
312 Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 6 2  x  x wójt jako organ administracji zgłaszanie żądania stwierdzenia nieważności nabycia nieruchomości dokonanego wbrew przepisom ustawy    
313 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych 11 1  x  x wójt jako organ administracji meldowanie na pobyt stały zlecone  
314 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych 12 1  x  x wójt jako organ administracji meldowanie na pobyt czasowy zlecone  
315 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych 14 2  x  x wójt jako organ administracji zameldowywanie dziecka w oparciu o zgłoszenie urodzenia dziecka zlecone  
316 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych 15 1  x  x wójt jako organ administracji wymeldowywanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego na wniosek zameldowywanego zlecone  
317 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych 15 2  x  x wójt jako organ administracji wymeldowywanie osoby, która opuściła miejsce pobytui stałego lub czasowego bez dopełnienia obowiązku wymeldowania się zlecone  
318 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych 8 2  x  x wójt jako organ administracji rozstrzyganie wątpliwości co do charakteru pobytu zlecone  
319 Kodeks karny wykonawczy  56  x  1 wójt jako organ administracji wyznaczanie miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowna praca na cele społeczne    
 320 Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii 10 2 x x wójt opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii    
321 Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii 10 5  x  x wójt jako organ wykonawczy powoływanie pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii    
322 Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii 47 1  x  x wójt jako organ administracji wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych zlecone  
323 Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii 47 4  x  x wójt jako organ administracji odmowa wydawania zezwolenia na uprawę maku lub konopii włóknistych w przypadkach przewidzianych w ustawie zlecone  
324 Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii 47 5  x  x wójt jako organ administracji cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych zlecone  
325 Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii 47 6  x  x wójt jako organ administracji prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych zlecone  
326 Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii 50 1  x  x wójt jako organ administracji sprawowanie nadzoru nad uprawami maku lub konopii włóknistych zlecone przepisy precyzują w ust. 2 zakres nadzoru
327 Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii 51  x  x  x wójt jako organ administracji nakazywanie zniszczenia upraw maku lub konopii włóknistych prowadzonych niezgodnie z przepisami, przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie nakazu zlecone  
328 Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii 11 1  x  x wójt jako organ wykonawczy przedkładanie radzie gminy raportu z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii    
329 Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii 11 2  x  x wójt jako organ wykonawczy sporządzanie i przesyłanie do Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku a wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii    
330 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 19 1  x  x wójt jako organ zarządzający wskazanie wójta jako organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy  własne  
 331 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 19 2 x 1 wojt kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy własne  
 332 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 19 2 x 2 wójt realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego własne  
 333 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 19 2 x 2 wójt realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego własne  
 334 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 19 2 x 2 wójt opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego własne  
 335 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 19 2 x 3 wójt zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego własne  
 336 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 19 2 x 4 wójt wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta własne  
 337 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 19 2 x 5 wójt zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym własne  
 338 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 19 2 x 5a wójt współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym własne  
 339 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 19 2 x 6 wójt rganizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej własne  
340 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 19 4  x  x wójt jako organ zarządzający powoływanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, określanie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy własne   
341 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 19 6  x  x wójt jako organ zarządzający kierowanie pracami gminnego zespołu zarządzania kryzysowego własne   
342 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 20 1  x  1 wójt jako organ zarządzający całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności własne   
 343  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 20 1 x 2 wójt współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej własne  
 344  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 20 1 x 3 wójt nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności własne  
 345  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 20 1 x 4 wójt współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska własne  
 346  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 20 1 x 5 wójt współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne własne  
 347 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 20 1 x 6 wójt realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa własne  
348 Zarządzanie kryzysowe 20 2  x  x wójt jako organ zarządzający tworzenie gminnych centrów zarządzania kryzysowego fakultatywnie  
349 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 22  x  x  x wójt jako organ zarządzający powoływanie ekspertów do udziału w pracach gminnego zespołu zarządzania kryzysowego fakultatywnie  
350 Ustawa o zakwarterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 66  x x wójt jako organ administracji zajmowanie nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe nieruchomości stanowiących własność gminy zlecone  
351 Ustawa o zakwarterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 71 6  x  x wójt jako organ administracji informowanie mieszkańców o utworzeniu strefy niebezpieczeństwa na obszarach zamieszkałych i wporwadzeniu obowiązku czasowej ewakuacji oraz zakazu wstępu na ten obszar    
352 Ustawa Prawo o zgromadzeniach 8  2 wójt jako organ administracji zakazywanie zgromadzenia publicznego zlecone  
353 Ustawa Prawo o zgromadzeniach 7 1  x  x wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego zlecone  
354 Ustawa Prawo o zgromadzeniach 11 1  x  x wójt jako organ administracji delegowanie na zgromadzenie publiczne przedstawiciela zlecone  
355 Ustawa Prawo o zgromadzeniach 12 1  x  x wójt jako organ administracji rozwiazywanie zgromadzenia publicznego jeżeli jego przebieg zagraża zyciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić zlecone wydawana w imieniu wójta przez przedstawiciela
356 Ustawa o zbiórkach publicznych 2 1  x wójt jako organ administracji wydawanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, jeśli ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego cześci    
357 Ustawa o zbiórkach publicznych 8 1  x  x wójt jako organ administracji kontrola przebiegu zbiórki publicznej, na którą wójt wydał pozwolenie    
358 Ustawa o zbiórkach publicznych 10 1  x  x wójt jako organ administracji cofanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, jeżeli zbiórka jest przeprowadzana niezgodnie z postanowieniami ustawy o zbiórkach publicznych, lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeżeli zostanie stwierdzone, że ofiary, uzyskiwane za zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel    
359 Ustawa o zbiórkach publicznych 10 2  x  x wójt jako organ administracji zarządzanie przekazanie zebranych ofiar na cele humanitarne w przypadku cofnięcia pozwolenia fakultatywna wydawana jednocześnie z cofnięciem pozwolenia
 360 Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego  6 2 x x wójt jest kierownikiem urzedu stanu cywilnego    
361 Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego  6 3  x  x wójt zatrudnianie innej osoby na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach powyżej 50.000 mieszkańców    
362 Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego  6 4  x  x wójt możliwość zatrudniania innej osoby na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach poniżej 50.000 mieszkańców    
363 Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego  6 5  x  x wójt zatrudnianie innej osoby na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego    
364 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 74 1  x  x wójt przyjmowanie do protokołu oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa w razie niezbepieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi   kompetencja przysługuje również sekretarzowi gminy
365 Ustawa o orderach i odznaczeniach 33 2a  x  x wójt jako organ administracji wręczanie w imieniu Prezydenta Odznaki Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie    
 366 Ustawa o działalności pożytku publicznego 5 2 x 1 wójt zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie    
 367 Ustawa o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie 5 2 x 6 wójt zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie    
 368 Ustawa o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie 5 2 x 7 wójt zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju    
369 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5 6  x wójt gminy prowadzenie jednostek organizacyjnych prowadzących działania na rzecz organizacji pozarządowych    
370 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5a 3  x  x wójt jako organ wykonawczy przedkładanie organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi obligatoryjna do dnia 30 kwietnia
371 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 11 1 x  1 wójt jako organ wykonawczy wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wskazane w ustawie    
372 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 11 1 x wójt jako organ wykonawczy powierzanie w sferze określonych zadań publicznych realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wskazanym w ustawie   dalsze przepisy ustawy regulują szczegółowo tryb zlecania stanowiąc podstawę do poszczególnych działań
373 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 19c 2  x  x wójt jako organ wykonawczy ocena wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej    
374 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 19d  x  x wójt jako organ wykonawczy zawieranie na czas określony umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą    
375 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 19g  x  x  x wójt jako organ wykonawczy opracowywanie wspólnie z wykonawcą dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu    
376 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 41e 2  x  x wójt jako organ wykonawczy tworzenie gminnej rady działalności pożytku publicznego    
377 Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. 15 3  x  x wójt jako organ administracji kierowanie pracami spisowymi na terenie gminy jako gminnego komisarza spisowego    
 378 Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkan w 2011 r. 17 1 i 5 x x wójt tworzy i kieruje pracami gminnego biura spisowego    
 379 Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. 18 x x 1 wójt obowiązek aktualizacji i uporządkowania nazewnictwa ulic oraz numeracji nieruchomości własne  
380 Kodeks Cywilny 79  x  x  x wójt jako organ administracji poświadczenie podpisu osoby składającej podpis w imieniu i na życzenie osoby nie mogącej pisać, lecz mogącej czytać    
381 Kodeks Cywilny 951 1  x  x wójt jako organ administracji przyjmowanie testamentu urzędowego    
382 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 93 4  x  x wójt jako organ administracji opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowości, a w przypadku braku takiego planu - warunkami zwartymi w ustawie    
383 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 96 1  x  x wójt jako organ administracji dokonywanie podziału nieruchomości własne  
384 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 96 2  x  x wójt jako organ administracji wyrażanie opinii o zgodności podziału orzekanego przez sąd z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunkami ustawowymi    
385 Ustawa o grobach i cmentarzach wojennych 7  x  x  x wójt jako organ administracji bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych    
386 Ustawa o usługach turystycznych 38 2  x  x wójt jako organ administracji zaszeregowanie pól biwakowych i prowadzenie ich ewidencji    
387 Ustawa o usługach turystycznych 38 3  x  x wójt jako organ administracji zaszeregowanie innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, w tym wynajmowanych przez rolników pokoi i miejsc do ustawiania namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych i prowadzenie ich ewidencji    
388 Ustawa o rencie socjalnej 12b 2  x  x wójt jako organ administracji potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej    
389 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych  31a 4 x wójt jako organ administracji występowanie o nadanie numeru PESEL zlecone  
390 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych  42 1  x  x wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego zlecone  
391 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych  44e 1  x  x wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych zlecone  
392 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych  44f  x  x  x wójt jako organ administracji przekazywanie danych do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze teletransmisji danych zlecone  
393 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych  44i 1  x  x wójt jako organ administracji udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych zlecone  
394 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych  45 1  x wójt jako organ administracji wydawanie dowodów osobistych zlecone  
395 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych  45 4  x  x wójt jako organ administracji unieważniania dowodów osobistych zlecone  
396 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych  46 1 x wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji ludności w formie gminnych zbiorów meldunkowych zlecone  
397  Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych  47 2 x x wójt jeżeli zgłoszone do ewidencji dane budzą wątpliwości, rozstrzyga o dokonaniu zameldowania lub wymeldowania  zlecone  
398 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych  47 3 x x wójt współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych  zlecone  
 399 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych  48 x x x wójt może żądać od osoby, której dotyczy obowiązek meldunkowy, przedstawienia w określonym terminie danych niezbędnych do zaktualizowania ewidencji ludności.  zlecone  
400   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 10 6 x x prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych    
 401  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 64d 4 x x prezydent miasta wydaje zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego    
402   Ustawa Prawo o ruchu drogowym 64g 1 x x prezydent miasta przekazuje opłatę za wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego do budżetów miasta    
403  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 65b 1 x x prezydent miasta wydaje zezwolenie na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny    
404  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 65c 1 x x prezydent miasta omawia wydania zezwolenia na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny    
405  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 65d 1 x x prezydent miasta cofa zezwolenie na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny    
406 Ustawa Prawo o ruchu drogowym 140i  x x wójt jako organ administracji wskazywanie członków do składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeńśtwa Ruchu Drogowego    
407 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 26 2  x  x wójt jako organ administracji przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG zlecone wniosek jest później przekształcany do postaci elektronicznej
408 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 27 4  x  x wójt jako organ administracji wzywanie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku o wpis do CEIDG złożonego w urzędzie gminy zlecone  
409 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 35 3  x  x wójt jako organ administracji zajmowanie stanowiska w sprawie danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy zlecone  
410 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 78 1  x  x wójt jako organ administracji zawiadamianie właściwych organów administracji publucznej w razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życie lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności    
411 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 78 2  x  x wójt jako organ administracji przyjmowanie powiadomień o podjętych czynnościach    
412 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 78 3  x  x wójt jako organ administracji nakazywanie wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni, w przypadkach określonych w ustawie    
413 Ustawa Prawo pocztowe 40 3  x  x wójt jako organ zarządzający uzgadnianie instalowania i użytkowania przez operatora publicznego na terenach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych skrzynek pocztowych    
414 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4in1 2  x  x wójt jako organ wykonawczy powoływanie pełnomocnika w celu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych    
415 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4in1 3  x  x wójt jako organ wykonawczy powoływanie gminnej komisji rozwiązywanie problemów alkoholowych    
416 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 18 1  x  x wójt jako organ administracji zezwalanie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży własne  
417 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 39  x  x  x burmistrz prowadzenie izb wytrzeźwień   kompetencja przysługuje w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców
418 Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych 10 3  x  x wójt jako organ wykonawczy chowanie zwłok niepochowanych przez najbliższą pozostałą rodzinę osoby zmarłej, nieprzekazanych publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych    
419 Ustawa Prawo wodne 34b 1  x  x wójt jako organ administracji prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk zlecone w ramach prowadzenia ewidencji obowiązek przechowywania danych stanowiacych podstawę wpisu do ewidencji kąpielisk przez okres pięciu lat (ust. 3) i przekazywania danych do właściwych organów (ust. 7)
420 Ustawa Prawo wodne 43 3c  x  x wójt jako organ wykonawczy przedkładanie marszałkowi województwa corocznie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie    
421 Ustawa Prawo wodne 163b 5  x  x wójt jako organ administracji przekazywanie społeczeństwu informacji dotyczącej jakości wody w kąpielisku w sposób niebudzący wątpliwości co do stwierdzonych zagrożeń    
422 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 87 5  x  x wójt sporządzanie sprawozdania z realizacji gminnego pragramu opieki nad zabytkami   obligatoryjne z częśtotliwością dwuletnią
423 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 22 4  x  x wójt prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy    
424 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 32 1 x wójt przyjmowanie zawiadomień o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jeżeli ten, kto dokonał okdrycia, nie może zawiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków   wójt przekazuje zawiadomienie niezwłocznie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków
425 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 33 1  x wójt przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, o ile znalazca nie ma możliwości zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytku   wójt przekazuje zawiadomienie niezwłocznie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków
426 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kuturalnej 15 1  x  x wójt jako organ wykonawczy powoływanie i odwoływanie dyrektora instytucji kultury   w samorządowych instytucjach kultury wymienionych w wykazie określonym przez ministra właściwego do spraw kulturi i ochrony dziedzictwa narodowego kandydat na stanowisko dyrektora wyłaniany jest w drodze konkursu
427 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kuturalnej 34 1  x  x wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy    
428 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kuturalnej 35  x  x  x wójt jako organ administracji wydawanie zakazu odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania dotyczące pomieszczeń, obiektów lub miejsc, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także warunki wobec urządzeń technicznych używanych przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania    
429 Ustawa o muzeach 26 1  x wójt jako organ wykonawczy w razie likwidacji muzeum samorządowego zapewnianie muzealiom warunków należytego przechowywania    
430 Ustawa o muzeach 26 2  x  x wójt jako organ wykonawczy prawo pierwszeństwo nabycia muzealiów po zlikwidowanym muzeum samorządowym    
 431 Ustawa o samorządzie gminnym 30 1 x x wójt wykonuje uchwały rady gminy własne  
432  Ustawa o samorządzie gminnym 30 2 x 1 wojt przygotowywanie projektów uchwał rady gminy własne  
433  Ustawa o samorządzie gminnym 30 2 x 2 wójt określanie sposobu wykonywania uchwał własne  
434  Ustawa o samorządzie gminnym 30 2 x 3 wójt gospodarowanie mieniem komunalnym własne  
435  Ustawa o samorządzie gminnym 30 2 x 4 wójt wykonywanie budżetu własne  
436  Ustawa o samorządzie gminnym 30 2 x 5 wójt zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych własne  
437  Ustawa o samorządzie gminnym 60 2 x 1 wójt prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy własne  
438  Ustawa o samorządzie gminnym 60 2 x 2 wójt prawo emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy własne  
439  Ustawa o samorządzie gminnym 60 2 x 3 wójt prawo dokonywania wydatków budżetowych własne  
440  Ustawa o samorządzie gminnym 60 2 x 4 wójt prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy własne  
441  Ustawa o samorządzie gminnym 60 2 x 5 wójt prawo dysponowania rezerwami budżetu gminy własne  
442  Ustawa o samorządzie gminnym 60 2 x 6 wójt prawo blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą własne  
443 Ustawa o systemie oświaty 5 7  x  x wójt jako organ wykonawczy odpowiedzialność za działalność szkół i placówek gminnych, w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbedny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych    
444  Ustawa o systemie oświaty 19 2 x x wójt obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat    
445 Ustawa o systemie oświaty 36 2  x  x wójt jako organ wykonawczy powoływanie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osoby nie będącej nauczycielem    
446 Ustawa o systemie oświaty 36a 1  x  x wójt jako organ wykonawczy powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki    
447 Ustawa o systemie oświaty 36a 4  x  x wójt jako organ wykonawczy powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki w sytuacji, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata    
448 Ustawa o systemie oświaty 36a 5  x wójt jako organ wykonawczy powierzanie pełnienia obowiązków dyrektora szkoła wicedyrektorowi a w jego braku - nauczycielowi tej szkoły na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy    
449 Ustawa o systemie oświaty 36a 6  x  x wójt jako organ wykonawczy powoływanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły lub placówki    
450 Ustawa o systemie oświaty 36a 10  x  x wójt jako organ wykonawczy określanie składu komisji konkursowej w przypadku szkół i placówek nowo zakładanych    
451 Ustawa o systemie oświaty 36a 14  x  x wójt jako organ wykonawczy przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na kolejne okresy    
452 Ustawa o systemie oświaty 38 1  x  x wójt jako organ wykonawczy odwoływanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w sytuacjach przewidzianych prawem    
453 Ustawa o systemie oświaty 39 4a  x  x wójt jako organ wykonawczy uczestniczenie w ustalaniu przez dyrektora liceum profilowanego profili kształcenia ogólnozawodowego prowadzonych w tym liceum    
454 Ustawa o systemie oświaty 39 5  x  x wójt jako organ wykonawczy uczestniczenie w ustalaniu przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, zawodów, w których kształci szkoła    
455 Ustawa o systemie oświaty 62 6  x  x wójt jako organ wykonawczy zawarcie porozumienia w przedmiocie utworzenia zespołu, w skład którego wchodzą szkoły lub placówki albo szkołu i placówki prowadzone przez różne organy    
456 Ustawa o systemie oświaty 71c 1  x  x wójt jako organ wykonawczy zawieranie umowy z zakładem opieki zdrowotnej, a także jednostką pomocy społecznej, w których zorganizowana jest szkoła specjalna, w przedmioecie warunków korzystania z pomieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych oraz ponoszenia kosztów utrzymania tych pomieszczeń    
457 Ustawa o systemie oświaty 7 1d  x  x wójt jako organ administracji wyrażanie zgody na zatrudnienie w szkole lub placówce osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zająć z zakresu kształcenia zawodowego    
458 Ustawa o systemie oświaty 34 2  x  x wójt jako organ administracji uzgadnianie opracowanego przez dyrektora szkoły lub placówki programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania    
459 Ustawa o systemie oświaty 34a    x  x wójt jako organ wykonawczy sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych    
460 Ustawa o systemie oświaty 37 1  x  x wójt jako organ administracji wyrażanie opinii o powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przez dyrektora szkoły oraz odwołania z tych stanowisk    
461 Ustawa o systemie oświaty 39 6  x  x wójt jako organ wykonawczy realizacja uprawnień kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w jednooddziałowych przedszkolach    
462 Ustawa o systemie oświaty 41 3  x  x wójt jako organ wykonawczy wyrażanie opinii odnośnie uchylenia uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z prawem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny    
463 Ustawa o systemie oświaty 58 3  x  x wójt jako organ wykonawczy zezwalanie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną    
464 Ustawa o systemie oświaty 59 3  x  x wójt jako organ wykonawczy przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły publicznej    
465 Ustawa o systemie oświaty 59 4  x  x wójt jako organ administracji przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną    
466 Ustawa o systemie oświaty 67a 3  x  x wójt jako organ wykonawczy uczestniczenie w ustalaniu przez dyrektora szkoły warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki    
467 Ustawa o systemie oświaty 67a 5  x  x wójt jako organ administracji zwalnianie rodziców albo ucznia z całości lub cześci opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej    
468 Ustawa o systemie oświaty 67a 6  x  x wójt jako organ administracji upoważnianie do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej dyrektora szkoły    
469 Ustawa o systemie oświaty 71b 2b  x wójt jako organ administracji organizowanie w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych, a także dyrektorów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka    
470 Ustawa o systemie oświaty 77 6  x  x wójt jako organ wykonawczy umożliwianie w podległych gminie szkołach i placówkach zorganizowania przez szkoły wyższe i kolegia praktyk nauczycielskich oraz współpracowanie w organizacji tych praktyk    
 471 Ustawa o systemie informacji oświatowej 108 8 x x wójt prowadzenie baz danych oświatowych    
472 Ustawa o sporcie 30 1  x  x wójt jako organ wykonawczy powoływanie rady sportu    
473 Ustawa o sporcie 30 2  x  x wójt jako organ wykonawczy ustalanie składu i zasad powoływania członków rady sportu oraz regulaminu jej działania    
474 Ustawa o sporcie 35 2  x  x wójt jako organ wykonawczy składanie wniosków o przyznanie odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom oraz innym osobomk wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu    
475 Karta Nauczyciela 9g 2  x  x wójt jako organ wykonawczy powoływanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego    
476 Ustawa Karta Nauczyciela 29 1  x  x wójt jako organ wykonawczy zapewnianie szkole podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych    
477 Ustawa Karta Nauczyciela 30a    x wójt jako organ wykonawczy przeprowadzenie analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń    
478 Ustawa Karta Nauczyciela 53 3a  x  x wójt jako organ wykonawczy wskazywanie szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczycuela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy    
479 Ustawa Karta Nauczyciela 53 4  x  x wójt jako organ wykonawczy tworzenie służby socjalnej powołanej do gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne    
480 Ustawa Karta Nauczyciela 6a 1 x wójt jako organ administracji składanie wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela    
481 Ustawa Karta Nauczyciela 6a 6  x  x wójt jako organ administracji dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły    
482 Ustawa Karta Nauczyciela 6a 13  x  x wójt jako organ administracji składanie wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce oraz niektórych kategoriach szkół    
483 Ustawa Karta Nauczyciela 9b 4 x wójt jako organ administracji nadawanie stopnia nauczyciela mianowanego własne  
484 Ustawa Karta Nauczyciela 9b 6  x  x wójt jako organ administracji odmowa nadania stopnia nauczyciela mianowanego własne  
485 Ustawa Karta Nauczyciela 9b 7 x wójt jako organ administracji rozpatrywanie w II instancji spraw nadania i odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego własne  
486 Ustawa Karta Nauczyciela 9f 1  x  x wójt jako organ administracji wydawanie na wniosek nauczyciela nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, jeżeli nauczyciel w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia własne  
487 Ustawa Karta Nauczyciela 9g 3 x wójt jako organ administracji delegowanie przedstawiciela do komisji kwalifikacyjnej dla dyrektora ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego    
489 Ustawa Karta Nauczyciela 9g 4  x  x wójt jako organ administracji delegowanie obserwatora prac komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego    
490 Ustawa Karta Nauczyciela 18 4  x  x wójt jako organ administracji wyrażanie opinii w przedmiocie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły    
491 Ustawa Karta Nauczyciela 18 5  x  x wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomienia o zamiarze przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrebnych przepisów skierowanie do innej szkoły    
492 Ustawa Karta Nauczyciela 19 1  x  x wójt jako organ administracji przenoszenie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do szkoły, gdzie zaistniała konieczność obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły    
493 Ustawa Karta Nauczyciela 22 1  x  x wójt jako organ administracji nakładanie na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć    
494 Ustawa Karta Nauczyciela 26 2  x  x wójt jako organ administracji stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy dyrektora szkoły    
495 Ustawa Karta Nauczyciela 31  x  x  x wójt jako organ administracji wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobranego wynagrodzenia zasadniczego nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty    
496 Ustawa Karta Nauczyciela 54 2  x  x wójt jako organ wykonawczy realizacja uprawnień nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców do lokalu mieszkalnego    
497 Ustawa Karta Nauczyciela 54 5  x  x wójt jako organ administracji podwyższanie dodatku nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr    
498 Ustawa Karta Nauczyciela 56 2  x  x wójt jako organ administracji przydzielanie w miarę możliwości nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi grunt o powierzchni nie większej niż 0,25 ha do osobistego użytkowania i jego rodziny    
499 Ustawa Karta Nauczyciela 61 3  x  x wójt jako organ administracji zwalnianie nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat    
500 Ustawa Karta Nauczyciela 63 2  x  x wójt jako organ administracji występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone    
501 Ustawa Karta Nauczyciela 82 2  x  x wójt jako organ administracji wykonywanie zatarcia kary dyscyplinarnej    
502 Ustawa Karta Nauczyciela 83 1  x  x wójt jako organ administracji zawieszanie w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub żłożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i warygodność wysuniętych zarzutów decyzja taka jest celowa    
503 Ustawa Karta Nauczyciela 83 1a  x  x wójt jako organ administracji zawieszanie w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka    
504 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 54 1  x  x wójt jako organ administracji potwierdzanie prawo doświadczeń opieki zdrowotnej zlecone  
505 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 75 11  x  x wójt jako organ administracji zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu    
506 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 4  x x wójt jako organ administracji wskazanie kompetencji wójta jako płatnika składek w stosunku do osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne   kompetencje doprecyzowane w art. 6 ust. 2a-2c
507 Ustawa o pomocy społecznej 60 2 x wójt jako organ wykonawczy ustalanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym    
508 Ustawa o pomocy społecznej 110 3  x  x wójt jako organ zarządzający wydawanie ustaleń ośrodkom pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej    
509 Ustawa o pomocy społecznej 61 1 x wójt jako organ administracji wnoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli opłaty te nie są wnoszone przez mieszkańca domu, małżonka, zstępnego, ani wstępnego    
510 Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych 2 1  x  x wójt jako organ wykonawczy utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi    
511 Ustawa o świadczeniach rodzinnych 20 2  x wójt jako organ administracji prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, zapomogi wypłacanej przez gminy oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka), w tym wydawanie decyzji o ich przyznaniu zlecone  
512 Ustawa o świadczeniach rodzinnych 28 1  x  x wójt jako organ administracji wstrzymywanie wypłaty świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba uprawniona odmówiła udzielenia lub nie udziliła, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych zlecone  
513 Ustawa o świadczeniach rodzinnych 28 3  x  x wójt jako organ administracji wstrzymywanie wypłaty świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba uprawniona nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe zlecone  
514 Ustawa o świadczeniach rodzinnych 30 1  x wójt jako organ administracji wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zlecone  
515 Ustawa o świadczeniach rodzinnych 30 9  x  x wójt jako organ administracji umarzanie kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub cześci, odraczanie terminu płatności albo rozkładanie na raty, o ile zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny zlecone  
516 Ustawa o świadczeniach rodzinnych 32 1  x  x wójt jako organ administracji zmiana lub uchylenie bez zgody strony ostatecznej decyzji administracyjnej, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń rodzinnych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, członek rodziny nabył prawo do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o kordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne zlecone  
517 Ustawa o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 9a 2  x  x wójt jako organ administracji powoływanie zespołu interdyscyplinarnego    
518 Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 8 2  x wójt jako organ wykonawczy koordynowanie realizacji Programu w gminie    
519 Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 14 3  x  x wójt jako organ wykonawczy składanie wniosku do wojewody o przyznanie dotacji na realizację Programu    
520 Ustawa o dodatkach mieszkaniowych 7 1  x wójt jako organ administracji przyznawanie dodatku mieszkaniowego własne  
521 Ustawa o dodatkach mieszkaniowych 7 3  x  x wójt jako organ administracji odmawianie przyznania dodatku mieszkaniowego w sytuacjach przewidzianych w ustawie własne  
522 Ustawa o dodatkach mieszkaniowych 7 9  x  x wójt jako organ administracji nakazywanie zwrotu nienależnie pobranych kwot dodatku mieszkaniowego własne  
523 Ustawa o dodatkach mieszkaniowych 7 11  x  x wójt jako organ administracji wstrzymywanie wypłaty dodatku mieszkaniowego, jeżeli osoba, której dodatek ten przyznano, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny własne  
 524 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3 5 x 1-3 wójt wystepuje z wnioskiem o podjęcie działan wobec dłużnika alimentacyjnego zlecone  
 525 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3 7 x x wójt przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkie posiadane informacje istotne dla skuteczności egzekucji zlecone  
 526 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3 8 x x wójt informuje sąd o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu zlecone  
527 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4 1  x  x wójt jako organ administracji przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego zlecone  
 528 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4 4 x x wójt może wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji, dotyczących dłużnika alimentacyjnego zlecone  
529 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 5 1  x  x wójt jako organ administracji przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji zlecone  
 530 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 5 2 x 1-2 wójt gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny oraz informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego zlecone  
 531 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 5 4a x x wójt przekazuje powiatowemu urzędowi pracy informacje o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego zlecone  
532 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 5 3  x  x wójt jako organ administracji składanie wniosku o ściganie za przestępstwo uchylania się od alimentów oraz o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zlecone  
 533 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 5 6 x x wójt wystepuje z wnioskiem o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zlecone  
 534 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 6 x x x wójt  informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach zlecone  
 535 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 8a x x x wójt przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. zlecone  
 536 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 8b x x x wójt może upoważnić w formie pisemnej swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji zlecone  
537 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 12 1  x  x wójt jako organ administracji prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych zlecone ustawa przewiduje szczegółowy tryb z przyznaniem kompetencji wójtowi, jak również wskazuje na poszczególne kategorie wydawanych decyzji
 538 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 22 1 x x wójt może gromadzić i przetwarzać, w zakresie określonym w ustawie, dane osobowe osób uprawnionych i ich przedstawicieli ustawowych, członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych i członków ich rodzin zlecone  
 539 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 23 8 x x wójt może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny zlecone  
 540 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 24 1 x x wójt mogą bez zgody osoby uprawnionej albo jej przedstawiciela ustawowego zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń, egzekucja stała się skuteczna, członek rodziny nabył prawo do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenia zlecone  
541 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 27 2  x  x wójt jako organ administracji wydawanie decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego zlecone  
 542 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 27 7 x x wójt

przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego decyzję w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu

   
 543 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 27 8 x x wójt

przekazuje komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne decyzję przyznającą osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego

   
 545 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 30 1 x x wójt

może umorzyć należności o których mowa w art 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

zlecone  
 546 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 30 2 x x wójt

może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną

zlecone  
547 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 31 4  x  x wójt jako organ administracji przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie zlecone  
548 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 1c  x  x  x wójt jako organ wykonawczy kompetencja ogólna - wskazanie jako organu podatkowego właściwego w sprawach podatków i opłat lokalnych    
 549 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 13 2a x x wójt dokonywanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy    
550 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25 1  x  x wójt jako organ wykonawczy gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości  własne  
 551 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25 1 x x wójt w odniesieniu do nieruchmości gminnych ewidencjonuje nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości własne  
 552 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25 1 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminnych zapewnia wycenę tych nieruchomości własne  
 553 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25 1 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminnych sporządza plany wykorzystania zasobu własne  
 554 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25 1 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminnych zabezpiecza nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własne  
 555 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25 1 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminnych wykonuje czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzi windykację tych należności własne  
 556 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25 1 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminnych współpracuje z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego własne  
 557 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25 1 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminnych zbywajnie oraz nabywanie,  nieruchomości wchodzące w skład zasobu własne  
 558 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25 1 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminnych wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące w skład zasobu, własne  
 559 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25 1 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminnych podejmuje czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. własne  
 560 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25 1 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminnych składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gminy oraz o wpis w księdze wieczystej własne  
 561 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25 2 x x wójt przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażanie ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej własne  
 562 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 35 1 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminy sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę własne  
 563 Ustawa o gospodarce nieruchomosciami 56 x x x wojt przy tworzeniu lub powoływaniu gminnych jednostek organizacyjnych lub gminnych osob prawnych wyposaża je w nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości własne  
 564 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 1 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wyznaczenie terminu dodatkowego w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej własne  
 565 Ustawa o gospodarce nieruchomściami 63 2 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalenie dodatkowej opłaty rocznej własne  
 566 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 1 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminy udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości własne na podstawie uchwały rady rady gminy
 567 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminy żądanie zwrotu udzielonej przy sprzedaży nieruchomości bonifikaty własne  
 568 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2c x x wójt w odniesieniu do nieruchomości gminy odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej przy sprzedaży nieruchomości bonifikaty   za zgodą rady gminy
 569 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68a x x x wójt udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomosci gminy jeżeli nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce o której mowa w art 14 ust 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego własne za zdodą rady gminy
 570 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 73 3 x x wójt w przypadku nieruchomości gminy udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i oplat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego własne  
 571 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 77 1 x x wójt w przypadku nieruchomosci gminy aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego własne  
 572 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 84 3 x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminy udzielenie bonifikaty od rocznych z tytułu trwałego zarządu własne za zgodą rady gminy
 573 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 85 x x x wójt w odniesieniu do nieruchomosci gminy pozbawienie od bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu własne  
 574 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 87 3 x x wójt w odniesiu do nieruchomości gminy aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd własne  
 575 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 98 2 x x wójt w odniesieniu do nieruchomości gminnej składanie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych własne  
576 Ustawa o gospodarce nieruchomościami
98a 1  x  x wójt jako organ administracji ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału własne  
 577 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 102 5 x x wójt składa we właściwym sądzie wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości, a gdy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów odpisu uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości własne  
 578 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 106 1 x x wójt wypłata odszkodowania za działki gruntu, wydzielone pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, a także za urządzenia, których właściciele lub użytkownicy wieczyści nie mogli odłączyć od gruntu, oraz za drzewa i krzewy    
579 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 107 3  x  x wójt jako organ administracji ustalanie terminu i sposobu wnoszenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartościnieruchomości otrzymanych przez poszczególnych właścicieli w wyniku procedury scalenia i podziału w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych    
580 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 107 4  x  x wójt jako organ administracji ustalanie opłaty adiacenckiej związanej ze scalaniem i podziałem własne  
581 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 109 4  x wójt jako organ wykonawczy realizacja prawa pierwokupu nieruchomości   poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza
 582 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 123 1 x x wójt złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej po zakończeniu postępowania wywłaszczeniowego jeżeli wywłaszczenie nastąpiło na rzecz gminy    
583 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 145 1  x x wójt jako organ administracji ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi własne  
584 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 11 1  x  x wójt jako organ wykonawczy reprezentowanie gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami    
585 Ustawa o podatku leśnym 6 1  x wójt jako organ administracji wskazanie jako organu podatkowego właściwego w sprawach podatku leśnego    
586 Ustawa o podatku rolnym 6a 4a  x  x wójt jako organ administracji wskazanie jako organu podatkowego właściwego w sprawach podatku rolnego    
587 Ustawa o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 1 x wójt jako organ administracji przekształcanie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku nieruchomości stanowiących własność gminy   przepisy przewidują kompetencje dla wójta do zawarcia w decyzji dodatkowych elementów obligatoryjnych - opłaty z tytułu przekształcenia oraz bonifikat
 588 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 7 x 2 wójt może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w odniesieniu do nieruchomości gminy  własne  na podstawie uchwały rady gminy
 589 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 11 x x wójt może udzielić wyższej niż przewidziana w przepisach prawa bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w odniesieniu do nieruchomości gminy własne na podstawie uchwały rady gminy
590 Ustawa o opłacie skarbowej 12 1  x  x wójt jako organ administracji wskazanie wójta jako organu podatkowego właściwego w sprawach opłaty skarbowej    
591 Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Panstwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 2 3  x  x wójt jako organ wykonawczy obowiązek złożenia wniosków o ujawnienie w ksiągach wieczystych prawa właśności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego    
592 Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji 69 1  x  x wójt jako organ wykonawczy składanie ministrowi właściwemu do spraw Skabu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;    
593 Ustawa o gospodarce komunalnej 12 4  x  x wójt jako organ wykonawczy pełnienie funkcji zgormadzenia wspólników w jenoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego    
594 Ustawa o gospodarce komunalnej 13 2  x  x wójt jako organ wykonawczy zatwierdzanie regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę, a także obowiązki spółki wobec odbiorców usług    
 595 Ustawa o gospodarce komunalnej 17 1 x x wojt reprezentuje jednoosobową spółkę gminną w którą od 1 lipca 1997 r. uległo przekształceniu przedsiębiorstwo komunalne   powołuje pierwszy zarząd
 596 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 23 2 x 1 wójt opiniuje poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopalin    
 597 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 23 2 x 2 wójt uzgadnia wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów    
 598 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 80 5 x x wójt  opiniuje projekt robót geologicznych    
 599 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 81 1 x 2 wójt  przyjmuje zgłoszenie o zamiarze rozpoczecia robót geologicznych    
 600 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 108 11 x x wójt opiniuje plan ruchu zakładu górniczego    
 601 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 128 11 x x wójt opiniuje likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego    
 602 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 129 5 x x wójt uzgadnia plan ruchu likwidowanego zakładu gorniczego    
 603 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 202 3 x x wójt opiniuje decyzję w sprawie szczegółowych warunków wydobywania kopalin    
 604 Ustawa o pracownikach samorządowych 5 1 x x wójt utworzenie stanowiska sekretarza gminy    
 605 Ustawa o pracownikach samorządowych 7 1 x x wójt wykonuje za jednostki czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych    
 606 Ustawa o pracownikach samorządowych 7 3 x x wójt wykonuje za jednostki czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych pracowników urzędu oraz wobec innych kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych    
 607 Ustawa o pracownikach samorządowych 11 1 x x wójt/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze    
 608 Ustawa o pracownikach samorządowych 17 1 x x wójt prawo zatrudniania doradców i asystentów    
 609 Ustawa o pracownikach samorządowych 19 1 x x wójt/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych kierowanie do służby przygotowawczej    
 610 Ustawa o pracownikach samorządowych 28 x x x wójt/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych określenie w drodze zarządzenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników    
 611 Ustawa o pracownikach samorządowych 39 1 x x wójt/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników    
 612 Ustawa o pracownikach samorządowych 39 2 x x wójt określenie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenae kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych zakładów budżetowyc    
 613 Ustawa o pracownikach samorządowych 42 1 x x wójt/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wprowadzenie regulaminu pracy jednostki    
 614 Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej 5 4 x 1 i 3 wójt uzgadnia i wykłada do wglądu plan zagospodarowania przestrzennego tych nieruchomości    
 615 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 19 1 x x wójt wydaje zezwolenie na prowadzenie pracowki wsparcia dziennego przez inny podmiot    
 616 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 21 x x 1-2 wójt

odmawia wydania zezwolenia, w przypadku gdy podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie lub wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem

   
 617 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 22 1 x x wojt

wyznacza dodatkowy termin dla podmiotu któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na spełnienie warunków określonych w ustawie albo na dostarczenie wymaganych dokumentów

   
 618 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 22 2 x x wójt

cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

   
 619 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 30 2 x x wójt

ustanawia rodzinę wspierającą

   
 620 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 31 1 x x wójt

zawiera umowę z rodziną wspierającą

   
 621 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 125 7 x x wójt

obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od wojewody o stwierdzonych uchybieniach w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach

   
 622 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 178 x x x wójt

może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

   
 623 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 179 1 x x wójt

składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.

   

 


Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..